Oseltamivir och zanamivir

Oseltamivir och zanamivir är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående villkor för behandling av virologiskt påvisad influensa A eller B hos patienter som tillhör en särskilt definierad riskgrupp om vaccinet inte har gett behövligt skydd eller personen inte har kunnat vaccineras. Behandlingen ska ha inletts inom två dagar efter att symtomen uppträtt.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkor för grundersättning för oseltamivir och zanamivir som beskrivs i detta beslut uppfylls krävs inget läkarutlåtande. Läkaren ska under 'Motiveringar' på receptet ha antecknat

  • 'Influensa A' eller 'Influensa B' beroende på om patienten diagnostiserats med influensa A eller B och
  • 'Riskgrupp'.

Medicinska villkor

Oseltamivir och zanamivir berättigar till grundersättning vid behandling av virologiskt påvisad influensa A eller B hos patienter som tillhör en sådan riskgrupp som avses i detta beslut om vaccinet inte har gett tillräckligt skydd eller personen inte har kunnat vaccineras. Behandlingen ska ha inletts inom två dagar efter att symtomen uppträtt.

Till riskgrupperna hör

  • patienter med kliniskt betydande hjärt- och kärlsjukdom (kronisk hjärtinsufficiens, koronarkärlssjukdom)
  • patienter med kroniska lungsjukdomar (bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar)
  • patienter med kronisk njursvikt
  • diabetiker
  • patienter med nedsatt immunförsvar och patienter vars immunförsvar är försvagat på grund av sjukdomsbehandling
  • personer över 65 år

I fråga om oseltamivir anses också följande patienter höra till riskgruppen:

  • barn i åldern 12-35 månader.

Ersättning från sjukförsäkringen beviljas inte när oseltamivir eller zanamivir används för att förebygga influensa eller i annat syfte än för behandling av influensa A eller B så som avses ovan.

Mer information