Systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet: Aktörer och processen

largeimage

Bild: Systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet: Aktörer och processen (pdf)

Myndigheter i Finland som ansvarar för systemet med läkemedelsutbyte och referensprissystemet

Folkpensionsanstalten (FPA) = En självständig offentligrättslig inrättning, som har hand om uppgifter i anslutning till den sociala tryggheten i Finland. FPA svarar bl.a. för verkställigheten i samband med läkemedelsersättningar och, i anslutning till det, för fastställandet av de så kallade prisintervallerna för utbytbara preparat 4 gånger per år.

Läkemedelsprisnämnden (Hila) = Myndighet som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och som fastställer ersättningsrättighet och högsta partipris för läkemedelspreparat, kliniska näringspreparat och bassalvor. Dessutom fastställer läkemedelsprisnämnden referenspriser för läkemedelspreparat som ingår i referensprissystemet 4 gånger per år.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) = Centralt ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som verkar som tillstånds- och tillsynsverk för läkemedelsområdet i Finland (bl.a. försäljningstillstånd, anmälningar om att saluföring inleds och om att saluföringen upphör). Fimea utarbetar och underhåller också en förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat.