När arbetstagarens arbetsoförmåga pågår länge

När en arbetstagare har långvariga eller ofta förekommande korta sjukfrånvaron ska företagshälsovården i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagaren utreda arbetstagarens möjligheter att återvända till sitt arbete, fortsätta i arbete och vilka åtgärder det kräver på arbetsplatsen.

Både arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården har alla aktiva roller i samarbetet för att främja och upprätthålla arbetsförmågan.

Arbetsgivaren

  • ska meddela företagshälsovården när en arbetstagare har varit sjukledig en månad antingen i en följd eller i flera kortare etapper.
  • utreder om det på arbetsplatsen krävs särskilda arrangemang för att arbetstagaren ska kunna återvända till sitt arbete eller fortsätta i arbete. Arrangemangen genomförs enligt behov.
  • utreder den anställdas arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta i arbete i samråd med företagshälsovården och arbetstagaren i fråga.

Företagshälsovården

  • kan vid behov redan i ett tidigt skede av arbetsoförmågan sammankalla arbetsgivaren och arbetstagaren till gemensamt möte.
  • Ordnar möten där arbetsgivaren och arbetsagaren tillsammans med företagshälsovården dryftar arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet och eventuella arrangemang som krävs på arbetsplatsen, för att möjliggöra återgång till arbete.
  • ger på arbetstagarens begäran sitt utlåtande om arbetstagarens återstående arbetsförmåga och möjligheter att återvända och fortsätta i arbete. Utlåtandet skickas till FPA.

Arbetstagaren

får från FPA en uppmaning att begära ett utlåtande om den återstående arbetsförmågan och möjligheterna att fortsätta i arbete då sjukfrånvaron har pågått i några månader. FPA kan också be att arbetsagaren deltar i en rehabiliteringsutredning.

skickar företagshälsovårdens utlåtande till FPA innan FPA har betalat ut sjukdagpenning för 90 vardagar. Om utlåtandet saknas, avbryter FPA utbetalningen av sjukdagpenningen.

Stödåtgärder för återgång till arbete kan vara

Läs mer