Lön för frånvarotid som ska meddelas för ansökan

En arbetsgivare som är skyldig att betala arbetstagare lön för sjuktid har rätt att få följande förmåner som beviljats arbetstagaren:

  • sjukdagpenning
  • partiell sjukdagpenning (om arbetsgivaren betalar lön som motsvarar heltidsarbete)
  • förmån vid smittsam sjukdom
  • donationsdagpenning.

Meddela de löner och lönetillägg för arbetstagaren som arbetsgivaren har rätt att få dagpenning för.

Arbetsgivaren har inte rätt till dagpenning  då arbetsgivaren har betalat semesterlön under sjuktid.

Meddela frånvarotidens lön också för självrisktiden för sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning, eftersom självrisktiden varierar i olika situationer. Läs mer om självrisktiden på sidorna för privatpersoner:

Arbetstagare med fem dagars arbetsvecka


Meddela frånvarotidslönen för hela frånvaroperioden i ett, även för lediga dagar (t.ex. lördagar och s.k. Pekkanen-dagar). Dagpenning för lediga dagar som ingår i avlönad frånvaro betalas till arbetsgivaren.

Arbetstagare med förkortad arbetsvecka

Om en arbetstagare som beviljats dagpenning har färre än 5 arbetsdagar per vecka betalas dagpenningen till arbetsgivaren på olika sätt beroende på om det är fråga om månadslön eller någon annan lön.

Arbete med månadslön

  • Meddela löneuppgifter för en hel avlönad frånvaroperiod, även för ledig tid.
  • Dagpenningen betalas till arbetsgivaren för hela perioden till den del som motsvarar lönen.
  • Meddela en månadsavlönad deltids- eller delinvalidpensionerad arbetstagares lön i ett för hela frånvarotiden, också för perioder med pension.

Annan än månadslön

  • Meddela lönerna för de perioder som arbetstagaren skulle arbeta ifall han eller hon inte var frånvarande.
  • Dagpenningen betalas till arbetsgivaren för de avlönade perioderna till den del som motsvarar lönen.
  • Meddela en timavlönad deltids- eller delinvalidpensionerad arbetstagares lön endast för de perioder som arbetstagaren skulle ha arbetat.

Arbetstagare med flera arbetsgivare

Dagpenningen delas mellan arbetsgivarna i proportion till lönebeloppen. Om en arbetsgivare meddelar lönen först efter att dagpenningen har beviljats och/eller betalats till en annan arbetsgivare måste beslutet om dagpenning rättas.
Arbetstagare med FöPL- och/eller en LFöPL-försäkring
Meddela inte löneuppgifter för FöPL- och/eller LFöPL-försäkrade företagare i fall där en delägare som arbetar i företaget är skyldig att teckna FöPL-/LFöPL-försäkring för denna företagsverksamhet på basis av arbete och/eller ägarandel. Om ägarandelen och/eller arbetet i företagsverksamheten inte förpliktar arbetstagaren att teckna FöPL-/LFöPL-försäkring och arbetsgivaren har försäkrat personen enligt ArPL, ska du meddela sjuktidslöner normalt.

Om löneuppgifterna förändras efter anmälan

Lämna ett nytt meddelande om frånvarotidslönerna ifall löneuppgifterna ändras. Om det nya lönemeddelandet gör att fördelningen av dagpenningen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren måste ändras, utfärdar FPA ett nytt dagpenningbeslut.

Läs mer