Ansökan och utbetalning

FPA beviljar på ansökan nya restauranginnehavare och restauranger måltidsstöd, betalar ut stödet till innehavaren på basis av redovisningar och ger årligen ett beslut om beviljat stöd samt övervakar användningen av stödet.

Ansökan

Statsunderstöd söks hos FPAs med en ansökan som undertecknas av innehavaren av studentrestaurangen. Statsunderstöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkommit till FPA, dvs. ansökan ska ha kommit in till FPA inom den månad från och med vilken man söker understöd.  En ansökan ska lämnas in när en ny företagare söker statsunderstöd för en studentrestaurang för att kunna sänka måltidspriserna. En ansökan ska göras också när ett företag som redan omfattas av understödet söker stöd för en ny restaurang.

Till ansökan fogas följande bilagor:

  • Ett utlåtande från högskolan om behovet av restaurangverksamheten och verksamhetens ändamålsenlighet

  • Den blankett  för bedömning av matens näringskvalitet som finns som bilaga 2 till rekommendationen om måltider för högskolestuderande.

  • Kopia av en veckomatsedel och måltidspriserna.

Utbetalning

FPA skickar per post förifyllda fakturablanketter av papper till restauranginnehavaren för faktureringen av måltidsstödet. Blanketterna skickas årligen i januari efter att restaurangen har beviljats rätt till måltidsstöd. Blanketterna kan användas fram till slutet av varje kalenderår.

Restauranginnehavaren fakturerar FPA för föregående månads måltidsstöd inom följande månad. En kassarapport ska fogas till fakturan. FPA betalar ut understödet till restauranginnehavaren en gång per månad eller på det sätt som man kommit överens om. Fakturor betalas en gång per vecka.

Vid faktureringen av måltidsstödet kan man också använda den interaktiva fakturablanketten. Den här excel-blanketten skickas till restauranginnehavare och restauranger som skyddad e-post samtidigt med fakturablanketterna av papper. Faktureraren bestämmer själv om pappersblanketten eller den interaktiva fakturablanketten ska användas.

Det finns anvisningar om hur man fyller i fakturablanketten och hur man använder den interaktiva fakturablanketten. Det finns också anvisningar om hur man skickar skyddad e-post.

Indragning

Understödet kan dras in om studentrestaurangen inte längre uppfyller villkoren för understödet. Om verksamheten upphör ska restauranginnehavaren skriftligen informera FPA om detta.