Ansökan om extra understöd

Understödet söks med en ansökan som undertecknas av innehavaren av studentrestaurangen. Det extra understödet kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkommit, dvs. ansökan ska ha anlänt till FPA inom den månad från och med vilken man ansöker om understöd. Om restaurangen inte ännu beviljats understöd för en sänkning av priset på studentmåltiderna ska de uppgifter som nämnts ovan under Ansökan och utbetalning framgå av ansökan.

Av ansökan ska dessutom framgå följande:

  • Vem som äger restauranglokalerna och en utredning om huruvida restaurangen är verksam i egna eller hyrda lokaler
  • Totala kostnader för lokaler och fasta anläggningar
  • Kostnader för lokaler och fasta anläggningar per studentmåltid
  • Studentmåltidernas andel av restaurangens omsättning
  • En utredning om att kostnaderna för lokaler och fasta anläggningar inte huvudsakligen finansieras med offentliga medel

Till ansökan fogas följande bilagor:

  • Ifylld blankett för beräkning av extra understöd.
  • Restaurangens senaste bokslut (balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter), verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Handlingarna ska förses med datum och underskrift.
  • Om det ekonomiska läget för den enskilda restaurang som ansökan gäller inte framgår av ovan nämnda handlingar ska även resultaträkningen med specifikationer för ifrågavarande enhet fogas till ansökan och förses med datum och underskrift.
  • Om det är första gången extra understöd söks för restaurangen ska senare som bilaga till ansökan lämnas in en beräkning av det extra understödet och ett undertecknat mellanbokslut för 6 månader räknat framåt från den månad då ansökan om extra understöd lämnades in. Beräkningen och mellanbokslutet ska lämnas in till FPA när mellanbokslutet har färdigställts