Extra understöd till studentrestauranger

Studentrestauranger som inte är inrymda i högskolans lokaler kan beviljas extra understöd per måltid för kostnaderna för lokaler och fasta anläggningar. Det extra understödet är från 1.1.2011 högst 1,00 euro per sådan måltid som det betalas måltidsstöd för, dock högst det belopp som motsvarar de kostnader för lokaler och anläggningar som studentbespisningen ger upphov till.

Restaurangen anses vara inrymd i högskolans lokaler om den är verksam i lokaler som ägs eller förvaltas av högskolan eller dess huvudman. Också en sådan lokal som högskolan hyr anses höra till de lokaler som förvaltas av högskolan. I regel anser man att studentrestauranger som är inrymda i lokaler som ägs av universitetens fastighetsbolag verkar i högskolornas lokaler. Också en studentrestaurang som verkar i en fastighet som ägs av en yrkeshögskolas ägare eller en aktör som har nära anknytning till ägaren anses verka i högskolans lokaler. Studentrestaurangerna kan få förfoga över högskolans lokaler avgiftsfritt. De lokaler som berättigar till extra understöd finns i allmänhet inte i nära anslutning till högskolans lokaler. Lokalerna ägs av någon annan än högskolans ägare eller någon aktör med nära anknytning till ägaren.

Även om studentrestaurangen är belägen någon annanstans än i högskolans lokaler beviljas inte understöd om kostnaderna för lokalerna och de fasta anläggningarna i huvudsak finansieras med offentliga medel. En sådan situation kan uppstå till exempel om lokalerna är belägna i en kommuns, en samkommuns eller något annat offentligt samfunds lokaler, för vars underhåll det betalas statsandel. Lokalerna och de fasta anläggningarna anses i huvudsak bekostas med statliga medel om en kommun, en samkommun eller ett annat offentligt samfund eller ett fastighetsbolag som till över 50 procent ägs av dessa äger över hälften av den fastighet i vilken restaurangen verkar.

Extra understöd beviljas dock inte om studentmåltiderna utgör endast en liten del av omsättningen. En andel på ca 10 procent av omsättningen kan betraktas som liten.