Studerande som är berättigade till måltidsstöd

Berättigade till måltidsstöd är de som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen vid en finländsk högskola i Finland. Också sådana högskolestuderande har rätt till stöd som vid en högskola deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller sådana tilläggsstudier som siktar på yrkes- eller tjänstebehörighet och berättigar till studiestöd. (Statsrådets förordning 54/2012, 1 § 2 mom.)

I fråga om yrkesinriktade fortbildnings- och specialiseringsstudier är de studerande berättigade till måltidsstöd när de studerar inom ramen för sådana utbildningsprogram eller studielinjer där studierna bedrivs på heltid. Studierna betraktas som heltidsstudier om de i genomsnitt omfattar minst 5 studiepoäng per studiemånad. Om en studerande avlägger studieprestationer inom ramen för ett utbildningsprogram där studierna principiellt inte bedrivs på heltid, men den studerande har en personlig studieplan som uppfyller ovan nämnda villkor för heltidsstudier, har den studerande rätt till måltidsstöd för den tid då studierna bedrivs på heltid. Heltidsstudierna ska pågå minst åtta veckor utan avbrott.

Också andra än finska medborgare är berättigade till måltidsstöd när de bedriver ovan nämnda studier vid en finländsk högskola i Finland. Rätt till måltidsstöd har även utländska högskolestuderande som avlägger en del av studierna vid en finländsk högskola (utbytesstuderande). Utländska högskolestuderande som endast deltar i arbetspraktik i Finland har dock inte rätt till måltidsstöd.

En studerande har rätt till en måltid som subventionerats med måltidsstöd per dag.