Sökande av ändring

En restauranginnehavare som är missnöjd med FPA:s beslut om statsunderstödet kan söka ändring hos förvaltningsdomstolen. Besvär ska anföras inom 30 dagar efter det att restauranginnehavaren fått del av beslutet.

Som bilaga till beslutet finns närmare anvisningar om hur man överklagar.