GAS-metoden för formulering av rehabiliteringsmål och utvärdering av måluppfyllelsen

Rehabiliteringen grundar sig på en rehabiliteringsplan och på kontinuerlig utvärdering av klientens framsteg i rehabiliteringen.  Klienten och serviceproducenten gör tillsammans upp rehabiliteringsplanen utifrån rehabiliteringsmålen. Serviceproducenten ska hjälpa klienten att identifiera sina förändringsbehov och att formulera rehabiliteringsmål som är relevanta för klienten själv.

GAS-metoden

GAS-metoden (Goal Attainment Scaling) är ett instrument med vars hjälp ett multiprofessionellt team och klienten tillsammans formulerar målen för rehabiliteringen på en femgradig skala. Måluppfyllelsen kan granskas på individ- eller gruppnivå.

Målen för rehabiliteringen ska vara realistiska, tidsangivna, mätbara och ändamålsenliga och kunna formuleras skriftligt. De ska formuleras i början av rehabiliteringen och måluppfyllelsen ska utvärderas under rehabiliteringens gång och när rehabiliteringen avslutas. Målen kan också formuleras med hjälp av exempelvis brädspelet Spiral.

Utbildning

FPA rekommenderar utbildning i GAS-metoden för de anställda som deltar i formuleringen av GAS-mål och i utvärderingen av måluppfyllelsen. Det är viktigt att de anställda förstår vad GAS-metoden går ut på och hur den används som stöd för rehabiliteringen. Utbildningen kan genomgås vid yrkeshögskolor (3 sp) eller som annan motsvarande utbildning.

Material som anknyter till GAS-metoden

Publikationer (på finska)

Spiral-spelet

Brädspelet Spiral har utvecklats för att hjälpa klienten att själv bedöma sin funktionsförmåga, vilket gör det lättare att formulera mål för rehabiliteringen. Det finns olika versioner av spelet för olika målgrupper. Du kan ladda ner eller skriva ut spelmaterial för olika målgrupper på webbplatsen för Stiftelsen för Rehabilitering.