Hur påverkar en förändring i parförhållandet förmånerna från FPA?

Om du gifter dig, skiljer dig eller separerar eller om din partner avlider kan det inverka på de förmåner som du får från FPA. Meddela förändringar till FPA och gör vid behov en ny ansökan eller en ansökan om justering. 

Om du gifter dig

Om du gifter dig kan det inverka på dina eller din partners förmåner, och därför måste FPA få uppgift om äktenskapet.  Ett registrerat partnerskap inverkar på förmånerna på samma sätt som ett äktenskap. FPA får uppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet.

Om du skiljer dig eller separerar från din partner

FPA får uppgift om skilsmässa direkt från befolkningsdatasystemet. Om du levt i ett samboförhållande och separerar från din partner ska du själv anmäla till FPA att förhållandet har upphört. En skilsmässa eller separation kan inverka på dina eller din partners förmåner, och därför måste FPA måste få uppgift om den. Med hjälp av FPA:s räknare kan du uppskatta hur mycket förmånsbeloppen förändras.

Gemensamt eller separat hushåll?

FPA betraktar makar som frånskilda om de fortgående bor isär på grund av att parförhållandet har upphört och de inte har gemensamt hushåll. Om makarna fortsätter att bo tillsammans under betänketiden vid en skilsmässa eller efter skilsmässan är det fråga om gemensamt hushåll.

Om makarna bor på varsitt håll av någon annan orsak än att parförhållandet har upphört, t.ex. på grund av arbete eller studier på annan ort, anser FPA att de bor i gemensamt hushåll. Så är fallet även om makarna bor på olika håll i flera år.

Personer som bor i samma bostad kan utgöra ett gemensamt hushåll utan att nödvändigtvis utgöra en familj. Då ska de ansöka om utkomststöd var för sig. Till exempel vuxna syskon eller vänner som bor tillsammans utgör var för sig en familj och ska därför ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan även om de bor i gemensamt hushåll.

Om din partner avlider

Om din partner avlider kan du i vissa situationer få efterlevandepension. Läs mer under Efterlevande

Om din make, maka eller sambo avlider och du har någon av följande förmåner kan förmånen påverkas: bostadsbidrag för pensionstagare, folkpension, barnbidrag, stöd för hemvård av barn, stöd för privat vård av barn, studiestödets bostadstillägg, militärunderstöd, allmänt bostadsbidrag och utkomststöd. Kontakta FPA om du har någon av dessa förmåner.

Läs mer