Fastställandet av återbetalningsavgiften och information om tidtabellen

Återbetalningsavgiften bestäms utifrån den från sjukförsäkringen ersatta försäljningen till partipris år 2015 av läkemedelspreparat som enligt 5 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen omfattas av systemet med läkemedelsersättning. Återbetalningsavgiften gäller inte läkemedelspreparat som kräver specialtillstånd, kliniska näringspreparat, bassalvor, dosdispenserade läkemedel, delade försäljningsförpackningar, medicinskt syre eller blod.

Fastställandet av återbetalningsavgiften grundar sig på uppgifterna i FPA:s förmånssystem och i Läkemedelsdatabasen som förvaltas av FPA. Den ansvariga aktören för återbetalningsavgiften har kontrollerats per Vnr-nummer hos innehavarna av försäljningstillstånd eller deras representanter och utifrån de preparatuppgifter som fåtts från läkemedelspartiaffärerna.

Det är av största vikt att de uppgifter som används vid verkställandet av återbetalningsavgiften är riktiga. Därför har FPA kontaktat de aktörer som meddelat preparatuppgifter som innehåller oklarheter.

Fastställandet av betalningsandelarna

Fastställandet av aktörernas andelar av återbetalningsavgiften grundar sig på följande uppgifter:

A     Försäljningen till partipris av de läkemedelspreparat som aktören ansvarar för (€) = Den totala kostnaden för de läkemedelsförpackningar som aktören ansvarar för och som expedierats med ersättning på apotek, beräknad utifrån partipriserna vid tidpunkten för expedieringen. Det partipris som gällde vid tidpunkten för expedieringen hämtas ur Läkemedelsdatabasen för varje enskild läkemedelsförpackning.

B    Samtliga aktörers sammanlagda försäljning till partipris  (€) = Den sammanlagda försäljningen till partipris år 2015 av alla läkemedelsförpackningar som expedierats med ersättning på apotek.

C    Den sammanlagda återbetalningsavgiften  (6 900 000 €) för innehavarna av försäljningstillstånd eller deras representanter eller den sammanlagda återbetalningsavgiften för läkemedelspartiaffärerna (200 000 €)

Aktörernas andelar av återbetalningsavgiften beräknas på följande sätt:

A/B x C = Andel av återbetalningsavgiften (€)

Förslaget till beslut och beslutet skickas till kontaktpersonen per post

Förslaget till beslut och beslutet om återbetalningsavgiften innehåller uppgifter som kan betraktas som affärshemligheter. Därför skickas handlingarna till den person som angetts som primär kontaktperson och till den angivna postadressen. Det skickas inte någon separat faktura på återbetalningsavgiften, utan de uppgifter som behövs för betalningen meddelas i beslutet.

Eventuella ändringar gällande kontaktpersonen och annan kontaktinformation ska meddelas per e-post på adressen laake.palaute@fpa.fi.

Förslaget till beslut postas i maj 2016

I enlighet med 18 kap. 10 b § i sjukförsäkringslagen ska FPA höra innehavarna av försäljningstillstånd eller deras representanter och läkemedelspartiaffärerna innan återbetalningsavgiften tas ut. Förslaget till beslut och hörandebrevet skickas i maj 2016 till den person som aktören angett som primär kontaktperson.

Som bilaga till förslaget till beslut skickas en förteckning över de ersättningsgilla läkemedelspreparat med försäljningstillstånd som aktören ansvarat för och som har expedierats med ersättning på apotek år 2015. Bilagan innehåller följande uppgifter:

  • Identifieringsuppgifter för preparaten och uppgifter om innehavaren av försäljningstillstånd. Uppgifterna grundar sig på Läkemedelsdatabasen som förvaltas av FPA och de anges enligt situationen i slutet av år 2015. Om ett preparat har försvunnit från marknaden under år 2015 anges uppgifterna enligt situationen då preparatet senast fanns upptaget i Läkemedelsdatabasen.
  • Antalet läkemedelsförpackningar, per Vnr-nummer
  • Försäljningen av läkemedelsförpackningar till partipris, per Vnr-nummer.
  • Aktörens andel av återbetalningsavgiften. Beräkningen av betalningsandelen grundar sig på beräkningsformeln ovan. Informationen presenteras inte specificerad enligt Vnr-nummer.

Tiden för hörande angående förslaget till beslut är två veckor från delfåendet av förslaget till beslut. Eventuella kommentarer ska lämnas till FPA inom tiden för hörandet. Underlåtenhet att iaktta tidfristen hindrar inte att återbetalningsavgiften verkställs.

Beslutet postas i juli 2016

Efter hörandet justerar FPA betalningsandelarna och kontaktar vid behov aktörerna. Beslutet skickas i juli 2016 till den person som aktören angett som primär kontaktperson. Det skickas inte någon separat faktura på återbetalningsavgiften, utan de uppgifter som behövs för betalningen meddelas i beslutet.

Med beslutet följer en preparatförteckning som uppdaterats till behövliga delar och som är uppbyggd på samma sätt som den förteckning som skickades som bilaga till förslaget till beslut.

Betalning av avgiften och begäran om omprövning

Återbetalningsavgiften ska betalas senast 1.9.2016. På en återbetalningsavgift som inte betalats inom föreskriven tid tas det för förseningstiden ut en årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen. Återbetalningsavgiften är direkt utmätningsbar.

Omprövning av FPA:s beslut om återbetalningsavgiften får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Närmare anvisningar om hur man överklagar följer med beslutet.

Även om ändring söks ska FPA:s beslut om återbetalningsavgiften följas tills ärendet är avgjort med ett lagakraftvunnet beslut.