Regeringen föreslår att prisintervallet ska minskas till 0,50 euro

I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram anges som mål att 134 miljoner euro ska sparas i fråga om utgifterna för läkemedelsersättningar från och med 2017.  I regeringens proposition 184/2016 föreslås att de besparingar som görs i läkemedelsersättningarna ska genomföras med hjälp av metoder genom vilka man främjar priskonkurrensen mellan läkemedelsföretag, minskar läkemedelsavfallet, främjar rationell läkemedelsbehandling och ser över systemet för specialersättning.

Som ett sätt att öka konkurrensen mellan läkemedelsföretag föreslår regeringen att prisintervallet ska minskas från och med 1.1.2017.

Regeringens proposition RP 184/2016 rd (eduskunta.fi)

Prisintervallet minskar under det kvartal som börjar 1.1.2017 och prisanmälningar som hänför sig till detta kvartal ska göras senast 9.12.2016

Om regeringens proposition genomförs planenligt minskar prisintervallet från nuvarande 1,50 eller 2,00 euro till 0,50 euro. Samtidigt ändras grunderna för bestämmande av ett referenspris så att minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för det förmånligaste läkemedelspreparat som upptas i referensprisgruppen höjs med 0,50 euro (nu 1,50 eller 2,00 euro). Ändringen träder i kraft 1.1.2017 och gäller därmed de partipriser som före årsskiftet ska anmälas för läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet och de prisintervall och referenspriser som fastställs utifrån dem.

Ändringar i Fimeas förteckning över utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1–31.3.2017

Fimeas förteckning över utbytbara läkemedelspreparat har utökats med parenterala preparat som huvudsakligen används på sjukhus samt inom gruppen epilepsiläkemedel med läkemedel som också har ett annat godkänt användningsändamål än behandling av epilepsi. Epilepsiläkemedlen är från och med 1.1.2017 utbytbara i samband med andra för dem godkända användningsändamål än behandling av epilepsi.

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1–31.3.2017 (fimea.fi)