Beslut på 15-17-årings ansökan

Då en minderårig 15-17 -åring ansöker om vissa FPA-stöd delger FPA beslutet även till den ungas vårdnadshavare.

Sådana förmåner är studiestöd, skolresestöd, allmänt bostadsbidrag, arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, integrationsstöd, föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag,  stöd för barnavården, underhållsstöd, barnpension, barnförhöjning, garantipension, bostadsbidrag för pensionstagare och försäkringstillhörighet.

Delgivningen tillämpas inte på hälsorelaterade förmåner på grund av datasekretessbestämmelser ännu bör utredas i detta sammahang.

FPA frågar antingen i ansökan eller på något annat sätt till vilken vårdnadshavare minderåriga ungdomar vill att delgivningen av beslutet ska riktas. Om den minderåriga inte svarar riktar FPA delgivningen till den vårdnadshavare som barnbidraget senast har betalats ut till, eller i samband med studiestödet till den förälder vars inkomstuppgifter har använts i studiestödsbeslutet.

Enligt förvaltningslagen ska delgivningen riktas eller beslutet skickas förutom till den minderåriga unga också vårdnadshavaren eller annan laglig företrädare eftersom båda har rätt att föra talan i ärendet, dvs. båda kan besvära sig över beslutet.

Delgivningen till vårdnadshavaren bygger förvaltningslagens stadganden enligt vilka riksdagens biträdande justitieombudsman ålade FPA att ändra sitt förfarande. FPA tillämpar ny praxis från och med mars 2014.