Modellen för arbetskraftsservice och sysselsättningsplanen

Om du blir arbetslös gör TE-tjänster eller kommunen upp en sysselsättningsplan tillsammans med dig, som du måste följa. I sysselsättningsplanen fastställs till exempel hur många arbetsplatser du ska söka per månad för att behålla din rätt till arbetslöshetsförmån.

Utgångspunkten är att den arbetslösa ska söka fyra jobb per månad, men antalet påverkas av de jobb som står till buds samt av personens funktionsförmåga. Avvikelse från detta kan göras till exempel på grund av arbetsoförmåga.

Om du inte söker arbete enligt planen, kan du för en viss tid förlora din rätt till arbetslöshetsförmån. Den tiden kallas karens eller karenstid. TE-tjänster ger FPA ett utlåtande om karensen och karensens längd.

Vad händer om du inte följer sysselsättningsplanen?

Om du inte söker arbete på överenskommet sätt, kan TE-tjänster eller kommunen ge dig en påminnelse.

Om du på nytt låter bli att söka arbete, kan TE-tjänster fastställa en kort karenstid för dig under vilken FPA inte betalar din arbetslöshetsförmån. Karenstiden kan vara 5 eller 10 dagar.

Om du upprepade gånger försummar att söka arbete, kan du förlora rätten till arbetslöshetsförmån tills vidare. Om du vägrar att ta emot en säker arbetsmöjlighet kan du få en karenstid på 45 dagar.

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan FPA betala ut arbetslöshetsförmån trots karenstiden.

Vad måste du göra under karenstiden och därefter?

Även om du är i kortvarig karens (5 eller 10 dagar) måste du meddela dina arbetslöshetsdagar till FPA.

Om karensen varar i 45 dagar måste du ansöka om förmånen igen efter karensen. Om du förlorar din rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare, kan du ansöka om förmånen först när TE-tjänsterna eller kommunen har återställer din rätt till förmånen.

Närmare information om karenser får du

Läs mer