När ett barn föds

FPA-kortet postas till barnet automatiskt när barnet har fått en personbeteckning och ett namn. FPA får dessa uppgifter direkt från befolkningsdatasystemet och kortet är färdigt att skickas iväg inom fem dagar från det att uppgifterna inkom. Barnet kan ha två giltiga FPA-kort.

Läs mera om förmåner till barnfamiljer under Förälder.

Ett barns födelse och de förmåner som betalas på grundval av detta kan påverka andra förmåner som föräldrarna får. Med hjälp av beräkningsprogrammen kan du bedöma hur mycket förmånernas belopp ändras.

Du har inte längre rätt till bostadsbidrag för pensionstagare då du bor tillsammans med ett barn. När barnet har fötts kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag.

I vissa situationer kan till folkpensionen beviljas barnförhöjning från och med början av månaden efter den då barnet föddes. Ansök om barnförhöjning på nätet eller med blankett EV264r.

Studiepenning: Om du samtidigt med föräldradagpenningen också får studiepenning betalas föräldradagpenningen till minimibeloppet. Skattepliktiga förmåner, såsom föräldradagpenningar och barnavårdsstöd, beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Studiestödets bostadstillägg: En studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget när barnet fötts. Anmäl barnets födelse och ansök om allmänt bostadsbidrag på nätet eller med blankett OT15r och AT1r.

Sjukdagpenning: Sjukdagpenning betalas inte för den tid du får föräldradagpenning.

Militärunderstödet justeras räknat från dagen för barnets födelse. Gör justeringen med blankett SA1r.

Till arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen betalas barnförhöjning räknat från dagen för barnets födelse. Anmäl barnets födelse i följande anmälan om arbetslöshetstid på nätet eller med blankett TT2r. Arbetslöshetsförmåner betalas inte för den tid du får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

Det allmänna bostadsbidragets belopp påverkas av familjens storlek. Det allmänna bostadsbidraget justeras från och med ingången av månaden efter den då barnet föddes. Gör justeringen på nätet eller med blankett AT1r.

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder. Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.