Nätverket för robotik och AI inom social- och hälsovården ger dig stöd i arbetet

Är du med och utvecklar tjänster för hälsa och välfärd? Är du intresserad av hur digitala assistenter som fungerar med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan stödja din verksamhet? Undrar du om en chattbot eller någon annan robotiklösning kan vara till nytta i ditt arbete som proffs inom social- och hälsovården?

Kom med i nätverket för robotik och AI inom social- och hälsovården (fi. sotebotti-verkosto) där vi utökar vårt kunnande och utbyter information om nuläget gällande robotik samt automation och AI. Nätverkets viktigaste uppgift är att dela information mellan olika aktörer om genomförande av och stöd för olika botprojekt samt om AI och dess roll i hur tjänster tillhandahålls.

Planen för år 2022 är att fördjupa nätverksarbetet, utarbeta ett informationspaket för organisationer som funderar på att ta i bruk bottar inom social- och hälsovården samt att samarbeta med välfärdsområdena, nätverket av läroanstalter och det nationella AI-programmet AuroraAI.

Artificiell intelligens

Vad är artificiell intelligens (AI)?

Den artificiella intelligensen bakom robotiken ersätter inte människan, utan stöder människans verksamhet. Den ger människan möjlighet att utföra ett mer verkningsfullt arbete och att rikta personalresurserna till uppgifter som med tanke på kunden kräver en situationsspecifik bedömning och som är mer meningsfulla för arbetstagaren. Bottarna fungerar på bästa sätt när de får lösa rutinuppgifter som inte kräver slutledning eller tolkningar. AI kan lära sig obegränsat med nya saker, men för det krävs data både för inskolning och för testning av det inlärda.

Vad är kommunikativ AI?

Kommunikativ AI är förenklat sett ett gränssnitt för kommunikation mellan människa och maskin där text eller tal används. Med hjälp av inskolningsdata lär man upp den artificiella intelligensen att förstå det språk som människan använder.

Vad är robotstyrd processautomation?

Med robotstyrd processautomation, dvs. RPA (Robotic Process Automation) avses teknologi som kan automatisera rutinmässiga, enkla arbetsuppgifter i olika processer.

Nätverkets bakgrund och verksamhet

Nätverket för robotik och AI inom social- och hälsovården inledde sin verksamhet år 2020 som en del av Hyteairo, programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden. Syftet med nätverket är att främja utnyttjandet av kommunikativ AI inom social- och hälsovården samt att förbättra social- och hälsovårdstjänsternas genomslagskraft och kostnadseffektivitet genom att sammanföra aktörer från olika sektorer.

Enligt en utredning som Hyteairo låtit göra är användningen av kommunikativ AI fortfarande liten inom den finländska social- och hälsovården. De program som tagits i bruk är i regel digitala assistenter inom kundbetjäningen, vilka används för allmän rådgivning och handledning av kunder och patienter. Utvecklingen har hittills varit organisationsorienterad och sporadisk.

I utredningen gick man igenom de lösningar som var i användning och skapade en strategi för hur man nationellt kunde utnyttja teknologins potential. Utredningen genomfördes av Accenture på uppdrag av Hyteairo.

FPA koordinerar nätverket för robotik och AI inom social- och hälsovården

Hyteairo-programmet upphörde 2021, men nätverket för robotik och AI inom social- och hälsovården fortsätter med sin verksamhet. FPA koordinerar nätverket från början av 2022.

Nätverkets uppgift är att stödja i synnerhet kommunikationen om artificiell intelligens och dess roll i tillhandahållandet av tjänster samt att skingra de rädslor för användningen av bottar som finns på fältet. I kommunikationen ingår också i väsentlig grad utbyte och spridning av information om det nuvarande läget kring kommunikativ AI. Informationen förmedlas via nätverkets egna kommunikationskanaler.

Nätverkets medlemmar har upplevt det nätverksarbete som utfördes under Hyteairo som nyttigt på många sätt. I nätverket har man identifierat ett behov av att vid sidan av kommunikativ AI även behandla robotstyrd processautomation, eftersom det här är viktigt med tanke på serviceprocesserna och förbättringen av dem.

Nätverket har upplevts som betydelsefullt eftersom man där via har möjlighet att påverka beredningen av lagstiftningen och utvecklingen av bottar. Nätverket hjälper medlemmarna att förstå kundernas perspektiv, mångfalden i deras livssituationer och inse vad allt bottarna kan användas till. Via nätverket kan man också öka medvetenheten om hur man minskar uppkomsten av onödig efterfrågan i tjänsterna.

Den nationella utvecklingen av kommunikativ AI blir också en naturlig del av de utvecklingsprojekt som redan pågår. Det nationella programmet AuroraAI erbjuder en struktur för skapande och utvecklande av nätverket samt för gemensamt lärande.

Så här kommer du med i nätverket

Nätverket för robotik och AI inom social- och hälsovården fungerar huvudsakligen på plattformen Howspace, som alla medlemmar i nätverket har tillgång till. Under året ordnas olika workshoppar, infoinslag, diskussioner och aktiviteter. Nätverkets språk är finska.

Om du ännu inte är med i Howspace eller inte hör till nätverket för robotik och AI inom social- och hälsovården, kan du anmäla dig via länken nedan eller öppna anmälningsblanketten med QR-koden. Du får en inbjudan till plattformen per e-post vanligtvis inom en vecka efter anmälan. Om du inte får något meddelande kan du också kontrollera mappen med skräppost.

Gå med i nätverket!

Läs mer