Projekt för utveckling av rehabiliteringen för NEET-unga 2018–2019

Inom ramen för projektet utvecklas tjänster för unga utanför arbetsliv och utbildning (nedan NEET-unga, dvs. Not in Employment, Education or Training), som en del av beredningen av en lagändring gällande yrkesinriktad rehabilitering. 

Inom ramen för projektet

  • utvecklas hänvisningen av NEET-unga till FPA:s rehabiliteringstjänster såväl internt som genom samarbetspartner (bl.a. Navigatorn, uppsökande ungdomsarbete)
  • prövar man på att erbjuda unga i målgruppen yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar med lägre tröskel och den nya lågtröskeltjänsten NUOTTI-coachning (pdf)
  • tar man fram enklare ansökningsmetoder (muntlig ansökan och ansökan utan läkarutlåtande)
  • samlar man in information om målgruppen, som består av NEET-unga som hänvisats till rehabilitering, och om hur hänvisningen gått till
  • utvecklas, med samordning av Institutet för hälsa och välfärd, en ny multidisciplinär rekommendation om ungas funktionsförmåga.

För vem?

  • Unga i åldern 16–29 år som saknar studie- eller arbetsplats och som inte fullgör militär- eller civiltjänst och som inte heller har tagit ett planerat mellanår
  • och som har nedsatt funktionsförmåga

Om den unga har en sjukdom eller skada och/eller en vårdrelation hos hälso- och sjukvården lönar det sig att hänvisa den unga till yrkesinriktad rehabilitering genom att till FPA lämna in ett läkarutlåtande B och en ansökan om yrkesinriktad rehabilitering.

Hur?

  • Den aktör som kommer i kontakt med den unga eller den unga själv kan ringa FPA:s riksomfattande servicenummer för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
  • Därifrån styrs ärendet till en rehabiliteringsspecialist, som kontaktar den unga.
  • Den unga intervjuas och får göra en muntlig ansökan. Därefter meddelas ett beslut om rehabilitering.

Undersökning

Hämeen ammattikorkeakoulu gör en utvärderingsstudie som en del av projektet.                                                      

Kontaktinformation

Johanna Rouvinen, tfn 050-5623 989
E-postadress fornamn.efternamn@fpa.fi

Ytterligare information

NUOTTI-coachning, broschyr (pdf)