Doseringsanvisning

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen betalas för en sådan mängd preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst 3 månaders behandling. Om det är fråga om så kallade dyra läkemedel betalas ersättningen enligt sjukförsäkringslagen för en sådan mängd preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst en månads behandling. Den mängd läkemedel och kliniska näringspreparat som expedieras på en gång beräknas enligt doseringsanvisningen på receptet eller enligt en av läkemedelsförskrivaren senare utfärdad doseringsanvisning.

Om doseringsanvisning för ett läkemedel, en bassalva eller ett kliniskt näringspreparat  saknas på receptet eller om doseringen ändrats, ska detta utredas och meddelas FPA med en anteckning i fältet för närmare uppgifter på receptet. Den maximala mängd som kan expedieras av läkemedlet uppskattas på basis av den nya doseringsanvisningen. I undantagsfall kan också en dosering som kunden uppger godkännas, men den måste grunda sig på läkemedelsförskrivarens anvisningar och får inte överstiga den maximala dosering som anges i preparatsammandraget.

Narkotika och HCI-läkemedel kan lämnas ut med ersättning endast om det finns en doseringsanvisning som en läkare antecknat på receptet eller ringt in till apoteket. En doseringsanvisning som en läkare ringt in till apoteket meddelas till FPA genom en anteckning i fältet för närmare uppgifter på receptet.

Ett villkor för ersättning är också att apoteket följer Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet föreskrift om expediering av läkemedel (2/2016). Enligt denna får ett recept inte expedieras om läkemedlet har förskrivits i en större dos än den i preparatsammandraget angivna doseringen eller om dosen av ett ex tempore-preparat överskrider den maximala dosering som anges i känt källmaterial, om inte förskrivaren har försett receptet med anteckningen "sic".

I fall där ett recept inte hade fått expedieras utges ingen ersättning.

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 5.3.2)