Ändamålsenlig förpackningsstorlek

Utgivande av ersättning förutsätter att preparatet inhandlats i kostnadsmässigt ändamålsenliga förpackningar. Detta innebär att

  • om det av ett recept framgår att det är fråga om långvarig behandling som inleds och det finns en liten förpackning att få av preparatet ska en liten förpackning expedieras i början om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat (föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 2/2016 (pdf)). Om det inte finns en liten förpackning att få av preparatet ska högst 1 förpackning expedieras om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat.
  • man bör välja det förpackningsformat där läkemedlets pris blir förmånligast (oekonomiska förpackningar ska undvikas).

Också bassalvorna ska expedieras i ekonomiska förpackningar. Om en kund behöver en bassalva också på t.ex. arbetet eller daghemmet kan förutom förmånliga stora förpackningar även den minsta ersättningsgilla förpackningen expedieras, förutsatt att detta går för sig utan att den totala mängden i läkemedelsordinationen överskrids.

  • den totala mängden fördelas på olika inköp på ett så förmånligt sätt som möjligt.
 

1.7.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 5.3.3)