Läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång

Definitionen av läkemedelsmängd som kan expedieras med ersättning på en och samma gång är viktig både med tanke på kunden och kostnaderna för samhället. Med anvisningarna vill man försäkra sig om att alla apotek följer samma principer och att kunderna är i en likvärdig ställning. Det är också viktigt att det hos kunderna inte samlas onödiga läkemedel till exempel på grund av att medicineringen ändras. Läkemedel som inhandlats i onödan leder till extra kostnader för kunden och sjukförsäkringen samt till läkemedelsavfall.

Enligt läkemedelslagen ska apoteken vid expedieringen av läkemedel informera kunden om läkemedelspreparatens priser och om andra omständigheter som inverkar på valet av läkemedelspreparat. Prisrådgivningen om läkemedel som expedieras mot recept ska omfatta information om det läkemedelspreparat som vid tidpunkten för expedieringen de facto är det billigaste (57 § i läkemedelslagen). Kunden bör expedieras det alternativ som totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga med tanke på kundens och sjukförsäkringens kostnader, dock så att en läkemedelsmängd som motsvarar 3 månaders (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads) behandling inte överskrids.

Ersättning enligt sjukförsäkringslagen kan betalas för nödvändiga kostnader för ersättningsgilla preparat som ordinerats för behandling av sjukdom. I lagen anges att ersättning på en och samma gång kan betalas för en läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling. Om minutförsäljningspriset inklusive mervärdesskatt för en förpackning (utan expeditionsavgift) överstiger 1 000 euro vid tidpunkten för expedieringen är emellertid den läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång en mängd som motsvarar högst 1 månads behandling.

SFL 5 kap. 9 §

Ersättning betalas för en sådan mängd preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst tre månaders behandling, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Ersättning för ett ersättningsgillt läkemedel, ett ersättningsgillt kliniskt näringspreparat och en ersättningsgill salvbas, vars minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt för en förpackning är över 1 000 euro vid tidpunkten för expedieringen, betalas dock för en sådan mängd preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst en månads behandling, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Läkemedelsmängd för 3 månader

Om kunden önskar köpa en läkemedelsmängd för 3 månader ska apoteket när läkemedlet inhandlas kontrollera vilken mängd som för kunden motsvarar högst 3 månaders behandling.  Den läkemedelsmängd som ska expedieras beräknas utifrån doseringsanvisningen på receptet (se doseringsanvisning).

Utgivande av ersättning förutsätter att den läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling expedieras i kostnadsmässigt ändamålsenliga förpackningar (se ändamålsenliga förpackningsstorlekar).

Om det av ett recept framgår att det är fråga om långvarig behandling som inleds och det finns en liten förpackning att få av preparatet ska en liten förpackning expedieras i början om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat (föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 2/2016 (pdf)). Om det inte finns en liten förpackning att få av preparatet ska högst en (1) förpackning expedieras om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat.

Med 3 månader avses i fråga om ett läkemedel som ska användas dagligen en mängd som motsvarar 90 dagars behandling och i fråga om ett läkemedel som ska användas en gång per vecka en mängd som motsvarar 13 veckors behandling. Den mängd som expedieras får vara mindre eller i vissa fall något större, dock inte betydligt större, än den mängd som motsvarar 3 månaders behandling (se felavgiftsförfarande).

Den läkemedelsmängd för 90 dagar som kan ersättas på en och samma gång får överskridas maximalt med en mängd som motsvarar högst 10 dagars behandlingstid. Sålunda kan en läkemedelsmängd som motsvarar högst 100 dagars/14 veckors behandling expedieras till kunden på en och samma gång med ersättning. De högst 10 dygn som läkemedelsmängden får överskridas med (90 dygn + 10 dygn) gör expedieringen av förpackningar av standardstorlekarna 98/100 tabletter möjlig. Förfarandet gällande högst 100 dagars behandlingstid kan tillämpas också i fråga om andra lämpliga förpackningar som till exempel förpackningar om 10, 20 och 50 tabletter. I fråga om bassalvor och läkemedel mot erektionsstörningar kan de 10 dygn som läkemedelsmängden maximalt får överskridas med inte tillämpas.

Apoteket kan också av samma preparat expediera en läkemedelsmängd som motsvarar 3 månaders behandling i två olika förpackningsstorlekar, om detta alternativ totalekonomiskt sett är det mest fördelaktiga. På grund av priserna på de olika förpackningsstorlekarna kan det ur ekonomisk synvinkel ibland vara mest ändamålsenligt att till kunden expediera en läkemedelssats som räcker kortare tid än 3 månader.

Läkemedlets hållbarhet och läkemedelsmängd som kan ersättas på en gång

Hållbarheten för vissa läkemedelspreparat är begränsad efter att förpackningen öppnats. Exempel på sådana preparat är ögondroppar och insuliner. När man beräknar den läkemedelsmängd som kan lämnas ut med ersättning på en gång kan man vara tvungen att förutom doseringsanvisning och förpackningsstorlek beakta läkemedlets begränsade hållbarhet.

Exempel 1. Beräknat utifrån doseringsanvisningen räcker en 5 ml flaska med ögondroppar 50 dagar. En öppnad förpackning håller likväl endast 28 dagar. Sålunda kan man till kunden lämna ut 3 flaskor med ögondroppar, det vill säga en läkemedelsmängd som motsvarar 84 dagars behandling, på samma gång med ersättning.

Vissa preparat håller längre än en månad efter att förpackningen öppnats. Då lämnar man ut en läkemedelsmängd som inte överskrider 100 dagars behandling till kunden.

Exempel 2. Beräknat utifrån doseringsanvisningen räcker en flaska med nässpray innehållande 140 doser i 70 dagar. En öppnad sprayflaska ska dock användas inom 2 månader efter att den öppnades första gången. Till kunden kan på samma gång lämnas ut en (1) sprayflaska innehållande en läkemedelsmängd som motsvarar 2 månaders, det vill säga 60 dagars behandling, med ersättning. Två sprayflaskor kan inte lämnas ut eftersom det motsvarar en läkemedelsmängd för mer än 100 dagar. När följande läkemedelssats ska lämnas ut med ersättning ska den begränsade hållbarheten beaktas. När man fastställer expedieringsintervallet för följande läkemedelssats kontrollerar man i det här fallet att den föregående expedieringen har motsvarat en läkemedelsmängd för 60 dagar.

I vilka situationer kan en läkemedelsmängd som motsvarar en behandlingstid på över 100 dagar ersättas?

1.    Preparatet/de utbytbara preparaten finns inte att få i en mindre förpackningsstorlek.

Om den minsta förpackningsstorleken som finns på marknaden av läkemedelspreparatet i fråga innehåller mer än vad som motsvarar 3 månaders behandling och det inte finns någon mindre förpackningsstorlek bland de utbytbara läkemedelspreparaten får förpackningen expedieras odelad.

2.    Minutförsäljningspriset för en större förpackning är förmånligare än en läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling.

Om minutförsäljningspriset för en större förpackning av ett läkemedelspreparat är förmånligare än eller detsamma som minutförsäljningspriset för den läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling uppdelad på flera mindre förpackningar, kan apoteket undantagsvis expediera en läkemedelsmängd som motsvarar mer än 3 månaders behandling. I dessa undantagsfall beräknas och jämförs emellertid inte priserna per tablett, utan man jämför minutförsäljningspriserna för läkemedelssatserna.

Exempel 1.
Preparatet omfattas inte av systemet för läkemedelsutbyte.
Den maximala läkemedelsmängd som kan expedieras till kunden med ersättning är 3 x 28 tabletter. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 100 euro. En större förpackning av läkemedelspreparatet innehåller 112 tabletter, vilket är mer än den läkemedelsmängd som behövs för 3 månaders behandling. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 60 euro. I sådana fall kan till kunden expedieras en läkemedelsmängd som överstiger behovet för 3 månader, eftersom minutförsäljningspriset då blir förmånligare än minutförsäljningspriset för läkemedelsmängden för högst 3 månader. För FPA:s kännedom antecknas som tilläggsuppgift på receptet "förmånligare än 3x28" (”edullisempi kuin 3x28”).

Exempel 2.
Preparatet omfattas inte av systemet för läkemedelsutbyte. Den maximala läkemedelsmängd som kan expedieras till kunden med ersättning är 1 x 30 tabletter. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 10 euro. En större förpackning av läkemedelspreparatet innehåller 100 tabletter, vilket är mer än den läkemedelsmängd som behövs för 3 månaders behandling. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 8 euro. I sådana fall kan till kunden expedieras en läkemedelsmängd som överstiger behovet för 3 månader, eftersom minutförsäljningspriset då blir förmånligare än minutförsäljningspriset för läkemedelsmängden för högst 3 månader. För FPA:s kännedom antecknas som tilläggsuppgift på receptet "förmånligare än 30" (”edullisempi kuin 30”).

Om de preparat vilkas priser jämförs i fråga om förpackningsstorlekar ingår i systemet med läkemedelsutbyte ska man vid prisjämförelsen beakta reglerna för läkemedelsutbyte och minutförsäljningspriserna för de utbytbara preparaten. I fråga om preparat som omfattas av en referensprisgrupp ska apoteket försäkra sig om att minutförsäljningspriset för den större förpackning som ska expedieras är förmånligare eller detsamma som minutförsäljningspriset för en liten förpackning av det förmånligaste preparatet i referensprisgruppen.

Exempel 3.
Preparatet ingår i en referensprisgrupp. Den maximala läkemedelsmängd som kan expedieras till kunden med ersättning är 1 x 30 tabletter. Minutförsäljningspriset för 30 tabletter av preparatet A som ordinerats en kund är 20 euro. En större förpackning av läkemedelspreparatet A innehåller 100 tabletter, vilket är mer än den läkemedelsmängd som behövs för 3 månaders behandling. Dess minutförsäljningspris är 15 euro och det är det förmånligaste preparatet i referensprisintervallet. I detta fall kan till kunden dock inte expedieras en läkemedelsmängd som överstiger behovet för 3 månader, eftersom det för 30-tablettersförpackningen finns ett förmånligare synonympreparat B i prisförteckningen vars minutförsäljningspris för 30 tabletter är 10 euro.  Dess pris är förmånligare än priset för en 100-tablettersförpackning av synonympreparatet A.

Exempel 4.
Preparatet ingår i en referensprisgrupp. Den maximala läkemedelsmängd som kan expedieras till kunden med ersättning är 3 x 28 tabletter. Kunden har ordinerats preparatet C 3 x 28 tabletter vars minutförsäljningspris är sammanlagt 90 euro. En större förpackning av läkemedelspreparatet C innehåller 112 tabletter, vilket är mer än den läkemedelsmängd som behövs för 3 månaders behandling. Dess minutförsäljningspris är 80 euro och det är det förmånligaste preparatet i referensprisintervallet. I detta fall kan till kunden dock inte expedieras en läkemedelsmängd som överstiger behovet för 3 månader, eftersom det för 28-tablettersförpackningen finns ett förmånligare synonympreparat D i prisförteckningen vars minutförsäljningspris för 3 x 30 tabletter är sammanlagt 75 euro.  I detta fall expedieras 3 x 30 tabletter av synonympreparatet D, eftersom minutförsäljningspriset för expedieringen är förmånligare än för 112 tabletter av synonympreparatet C.

I bilaga 5 finns en tabell över mängden insulin som på en och samma gång och med olika doseringsanvisningar kan lämnas ut med direktersättning.

I bilaga 6 finns exempel på läkemedelsmängder för 3 månader som på en och samma gång och med olika doseringsanvisningar kan lämnas ut med direktersättning.

Bassalvor

Den sammanlagda maximala mängd av olika sorters bassalvor (inklusive cremetvätt) för 3 månader som kan ersättas på en och samma gång vid behandling av långvarig hudsjukdom baserar sig på rekommendationen enligt God medicinsk praxis för atopiskt eksem. Apoteket kan lämna ut olika sorters bassalvor med direktersättning för sammanlagt 3 månader, det vill säga 4 500 gram. Den totala mängd olika bassalvor för 1 månad kan på motsvarande sätt vara sammanlagt högst 1 500 gram (Bilaga 6). Mängden har beräknats räcka till för merparten av dem som lider av långvarig hudsjukdom.

Om kunden behöver en större mängd bassalva än så kan läkaren uppge en större dygnsdos eller månadsdos (gram) i receptet. Apoteket kan då ersätta en mängd bassalva som beräknats utifrån den meddelade dosen.

Apoteket ska när det uppskattar den mängd bassalva som ska expedieras beakta mängden i relation till tidigare konsumtion av bassalvor. I fråga om expeditionsintervallerna för bassalvor tillämpas de normala reglerna om tiden mellan inköp (se tiden mellan inköp) så att man beaktar den föregående expedieringen av samma bassalva. Uppföljning av expeditionsintervallerna genomförs per recept. Den beräknade dygnskonsumtionen är 50 gram/dygn som också kan användas vid beräkningen av expeditionsintervaller i apotekssystemen.

Läkemedel mot erektionsstörningar

När det gäller begränsat grundersättningsgilla läkemedel mot erektionsstörningar ersätts högst sex behandlingsdoser per månad. Om kunden använder olika preparat och preparaten utgör alternativ till varandra ersätts sammanlagt högst sex behandlingsdoser per månad. Endast om kunden använder olika läkemedelsformer (t.ex. tablett och injektion) samtidigt, dvs. om en behandlingsdos består av vardera läkemedelsformen, kan högst sex behandlingsdoser per månad av vardera läkemedelsformen (6+6) expedieras med ersättning.

Läkemedelsmängd för 1 månad (dyrt läkemedel)

Ett läkemedel anses vara dyrt då det av ett preparat (samma handelsnamn, styrka, läkemedelsform och innehavare av försäljningstillstånd) finns en ersättningsgill förpackningsstorlek på marknaden vars minutförsäljningspris inklusive mervärdesskatt (utan expeditionsavgift) överstiger 1 000 euro.

Exempel. Ett läkemedel anses vara dyrt om priset för en del ersättningsgilla förpackningar av preparatet överstiger 1 000 euro och en del kostar exakt 1 000 euro eller mindre än 1 000 euro.

Exempel. Om det i fråga om den läkemedelsstyrka som ska expedieras bara finns förpackningar vars pris är exakt 1 000 euro och/eller mindre än 1 000 euro är det inte fråga om ett dyrt läkemedel.

Obs!

 • Ett dyrt läkemedel kan vara utbytbart. Om läkemedlet byts ut till ett förmånligare utbytbart preparat som kostar exakt 1 000 euro eller mindre än 1 000 euro kan det expedieras för 3 månader (se exempel 4).

Om det är fråga om ett dyrt läkemedel ska apoteket när läkemedlet inhandlas kontrollera vilken som är den läkemedelsmängd som motsvarar 1 månads behandling i det aktuella fallet. Den läkemedelsmängd som ska expedieras beräknas utifrån doseringsanvisningen på receptet (se doseringsanvisning). Läkemedelsmängden för en månad kan bestå antingen av en eller flera förpackningar.

Om det är besvärligt att uppskatta läkemedelsmängden för 1 månad eller om doseringsanvisningen för ett dyrt läkemedel har ändrats eller saknas, kan apoteket be att läkaren preciserar doseringsanvisningen i receptet. Om läkaren inte kan rätta doseringsanvisningen i receptet ska apoteket ange den aktuella dosen i fältet för närmare uppgifter på receptet genom en entydig anteckning eller på läkarens begäran rätta doseringsanvisningen i det elektroniska receptet. Uppgifter som lämnats muntligen av en läkare registreras med anteckningen "pp" så att de går att särskilja från en anvisning som kunden meddelat. Man vill på detta sätt säkerställa att kunden får rätt läkemedelsmängd för 1 månad. FPA följer upp expedieringarna av dyra läkemedel, så därför är det också viktigt att doseringen i receptet är uppdaterad.

Dyra läkemedel kan på en och samma gång expedieras med ersättning med en mängd som behövs för 1 månads behandling då läkemedlet används regelbundet. Ytterligare doser som används vid behov beaktas i regel inte på förhand. Dessa ytterligare doser som grundar sig på läkarens doseringsanvisning kan beaktas när man beräknar tiden mellan expedieringarna för följande expediering.

Nödvändiga mediciner för att förhindra anfall och som används bara vid behov expedieras emellertid på ett ändamålsenligt sätt avseende läkemedelsbehandlingen och kostnaderna. Kunden ska alltid förfoga över en tillräcklig dos av det läkemedel som han eller hon behöver för att hindra ett anfall.   

På grund av det stora antalet förpackningsstorlekar och doseringsanvisningar är det inte alltid möjligt att expediera en läkemedelsmängd som motsvarar en behandlingstid på exakt 1 månad (30 dygn). Om det inte är möjligt att lämna ut en läkemedelsmängd för exakt en månad på grund av att förpackningsstorlekar inte finns tillgängliga expedieras den läkemedelsmängd som är närmast behandlingstiden för 1 månad (30 dygn; se exempel 3).

Om den minsta förpackningsstorleken av ett dyrt läkemedel som finns på marknaden innehåller mer än vad som motsvarar 1 månads behandling och det inte finns någon mindre förpackningsstorlek bland de utbytbara läkemedelspreparaten får förpackningen expedieras odelad.

Om det av ett recept framgår att det är fråga om långvarig behandling som inleds och det finns en liten förpackning att få av preparatet ska en liten förpackning expedieras i början om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat (föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 2/2016 (pdf)). Om det inte finns en liten förpackning att få av preparatet ska högst 1 förpackning expedieras om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat.

Exempel på expediering av ett dyrt läkemedel och uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk när det på marknaden finns ersättningsgilla förpackningar vars pris är under 1 000 euro respektive över 1 000 euro

Exempel 1.
Av den styrka som ska expedieras av ett preparat i tablettform finns 2 förpackningsstorlekar på marknaden: 100 tabletter (pris 1 300 euro) och 30 tabletter (pris 430 euro). Doseringsanvisningen är 1 tablett per dygn.

 • Det är fråga om ett dyrt läkemedel eftersom det av den aktuella styrkan också finns en förpackning som kostar mer än 1 000 euro.
 • Apoteket kan lämna ut en läkemedelsmängd som behövs för 1 månad, det vill säga 30 tabletter utifrån den aktuella doseringsanvisningen.
 • Om det är fråga om ett specialersättningsgillt läkemedel (100 %) eller ett läkemedel som tilläggsersättning betalas för tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden. I detta exempelfall tas den ut för 5 behandlingsveckor (30:7=4,29 behandlingsveckor, dvs. 5 påbörjade behandlingsveckor).  

Exempel 2.
Av den styrka av ett injektionspreparat som ska expedieras finns 2 förpackningsstorlekar på marknaden: 1x1,5 ml (pris 350 euro) och 5x1,5 ml (1 500 euro). Doseringsanvisningen är 1 injektion varannan vecka.

 • Det är fråga om ett dyrt läkemedel eftersom det av den aktuella styrkan också finns en förpackning som kostar över 1 000 euro.
 • Apoteket kan lämna ut en läkemedelsmängd som behövs för 1 månad, det vill säga 2x1x1,5 ml utifrån den aktuella doseringsanvisningen.
 • Om det är fråga om ett specialersättningsgillt läkemedel (100 %) eller ett läkemedel som tilläggsersättning betalas för tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden. I detta exempelfall tas den ut för 4 behandlingsveckor.

Exempel 3.

 • En (1) förpackning av ett dyrt läkemedel räcker i 18 dygn med den dosering som kunden ordinerats och 2 förpackningar i 36 dygn.
 • Till kunden kan expedieras den läkemedelsmängd som är närmast behandlingstiden på 30 dagar, det vill säga i detta fall läkemedelsmängden för 36 dygn (2 förpackningar).
 • Om det är fråga om ett specialersättningsgillt läkemedel (100 %) eller ett läkemedel som tilläggsersättning betalas för tas en avvikande läkemedelsspecifik självrisk ut av kunden. I detta exempelfall tas den ut för 6 behandlingsveckor.

Exempel 4. Av originalpreparatet och de utbytbara preparaten finns bara en förpackningsstorlek på marknaden

 • Originalpreparatet kostar 1 100 euro och ett parallellimporterat preparat 900 euro.
 • Om man expedierar originalpreparatet, kan man bara expediera en läkemedelsmängd som motsvarar en månads behandling eftersom det är fråga om ett dyrt läkemedel.
 • Om originalpreparatet byts ut till ett parallellimporterat preparat kan man expediera en läkemedelsmängd som motsvarar 3 månaders behandling, eftersom det inte är fråga om ett dyrt läkemedel.

Exempel 5. Av originalpreparatet och/eller de utbytbara preparaten finns flera förpackningsstorlekar på marknaden

 • Doseringsanvisningen är 1 injektion 2 gånger i månaden.
 • I fråga om den styrka av det injektionspreparat som ska expedieras finns ett originalpreparat och ett parallellimporterat preparat på marknaden. Preparaten är sinsemellan utbytbara.
 • Av originalpreparatet finns det 2 förpackningsstorlekar på marknaden: 1x1,5 ml (pris 300 euro) och 5x1,5 ml (pris 1 400 euro).
  • Originalpreparatet är ett dyrt läkemedel eftersom innehavaren av försäljningstillstånd i fråga om den aktuella styrkan har en förpackning på marknaden vars pris överstiger 1 000 euro.
   • Apoteket kan av originalpreparatet lämna ut en läkemedelsmängd som behövs för 1 månad med ersättning – på basis av den aktuella doseringsanvisningen 2x1x1,5 ml.
 • Av det utbytbara parallellimporterade preparatet finns det bara en förpackningsstorlek på marknaden: 1x1,5 ml (pris 300 euro).
  • Det parallellimporterade preparatet är inte ett dyrt läkemedel eftersom innehavaren av försäljningstillstånd i fråga om den aktuella styrkan inte har en förpackning på marknaden vars pris överstiger 1 000 euro.
   • Om originalpreparatet (dyrt läkemedel) byts ut till det parallellimporterade preparatet (inte dyrt läkemedel) kunde man i princip lämna ut en läkemedelsmängd som motsvarar 3 månaders behandling, eftersom det inte är fråga om ett dyrt läkemedel.
  • På basis av den aktuella doseringsanvisningen är läkemedelsmängden för det parallellimporterade preparatet för 3 månader 6x1,5 ml. Eftersom det i fråga om den styrka som ska expedieras emellertid finns ett originalpreparat på marknaden vars pris överstiger
   1 000 euro (dyrt läkemedel) kan apoteket av det parallellimporterade preparatet lämna ut en mängd vars pris inte överstiger priset för det de facto dyra (original)preparatet.
   • Apoteket kan följaktligen expediera 4x1x1,5 ml av det parallellimporterade preparatet, det vill säga en läkemedelsmängd för två månader. Priset för denna läkemedelsmängd,1 200 euro, är lägre än priset för det de facto dyra originalpreparatet, 1x5x1,5 ml för 1 400 euro.

Undantagsvis expediering av en läkemedelsmängd som överskrider 3 månaders/1 månads behandling

Den som köper en betydligt större mängd av ett läkemedel än vad som behövs för 3 månaders behandling (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads behandling) kan i princip inte få ersättning via apoteket. I sådana fall betalar kunden hela läkemedelsinköpet till apoteket. Kunden uppmanas att söka ersättning hos FPA och i ansökan (ansökningsblankett SV 178r (pdf)) ange orsaken till varför han eller hon köpt en läkemedelsmängd som överskrider behovet för 3 månaders behandling (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads behandling).

När kunden söker ersättning hos FPA för en läkemedelsmängd som överskrider 3 månaders behandling (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads behandling) kan FPA bara av särskilda skäl, t.ex. på grund av en längre utlandsvistelse, betala ersättning för en mängd som överskrider behovet för 3 månaders behandling (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads behandling) om kunden är försäkrad enligt sjukförsäkringslagen under hela sin utlandsvistelse (se Utredningar över ej direktersatta inköp).

Läkemedel som lämnas ut med anledning av utlandsresa

Apoteken kan inte bevilja kunden ersättning för en läkemedelsmängd som överskrider 3 månaders behandling (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads behandling). Läkemedlen kan lämnas ut till kunden utan ersättning och han eller hon uppmanas då att söka ersättning hos FPA.

På apoteket kan det visa sig att kunden inte har möjlighet att köpa hela den läkemedelsmängd som han eller hon behöver för sin utlandsresa utan ersättning exempelvis på grund av läkemedlets dyra pris. Då kan kunden höra med FPA huruvida han eller hon kan få ett undantagslov för direktersättning. FPA tar upp frågan om undantagslov till behandling efter att kunden har kontaktat FPA.

Apoteket kan inte ansöka om undantagslov åt kunden, utan hänvisar kunden till en lämplig FPA-servicekanal. FPA betjänar kunderna på nätet, per telefon och på sina serviceställen (www.fpa.fi/kontaktaoss).

Efter att kunden har kontaktat FPA utreder FPA bland annat om kunden omfattas av den finska sjukförsäkringen under sin utlandsvistelse. Apoteket får från e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter en uppgift (precisering om direktersättning) om de läkemedel och läkemedelsmängder som ersättning kan betalas för. Via preciseringen kan apoteken också få annan tilläggsinformation. Tillståndet för direktersättning är i det här fallet av engångsnatur.

Apoteket granskar hållbarhetstiden för det expedierade läkemedlet samt informerar kunden om hur läkemedlen ska förvaras på rätt sätt. Dessutom kan apoteket uppmana kunden att utreda eventuella begränsningar i destinationslandet gällande införsel av läkemedel.

Information för resenärer finns på diverse myndigheters, t.ex. Fimeas och Tullens webbplatser, samt på FPA:s webbsidor Läkemedel och resor. Kunden kan inhämta eventuell tilläggsinformation också hos läkemedelsföretagen, flygbolagen och hos tullen/ambassaden för destinationslandet.

Undantagslov som FPA beviljar för dyra läkemedel

Apoteket kan expediera dyra läkemedel i en mängd som motsvarar 1 månads behandling.

En del kunder har inte möjlighet att besöka ett apotek med 1 månads mellanrum, vilket kan medföra risk för att kunden blir utan läkemedelsbehandling.

Om det inte är möjligt för kunden att besöka apoteket med 1 månads mellanrum kan kunden fråga FPA huruvida han eller hon kan få ett undantagslov för direktersättning av en större läkemedelsmängd (högst 3 månader). Ärendet handläggs vid FPA utifrån en utredning av kunden och med beaktande av kundens situation som helhet.

För att FPA ska behandla frågan om undantagslov måste kunden ta kontakt med FPA. Apoteket kan inte ansöka om undantagslov åt kunden, utan hänvisar kunden till en lämplig FPA-servicekanal. FPA betjänar kunder på nätet, per telefon och på sina serviceställen (www.kela.fi/web/sv/kontaktaoss).

I praktiken beviljar FPA sällan undantagslov. Kunden ska ha flera särskilda skäl till att det blir omöjligt för kunden att besöka ett apotek med 1 månads mellanrum. Undantagslov beviljas till exempel inte bara på grund av svår sjukdom eller för att apoteket ligger på långt avstånd från bostadsorten. Undantagslov beviljas inte heller enbart på basis av den tid som går åt till att sköta ett ärende på apoteket eller på grund av resekostnaderna. Kunden ska kunna peka på flera särskilda omständigheter vars sammanlagda effekt gör det omöjligt för kunden att besöka ett apotek 1 gång i månaden.

Vid undantagslov utgår man från att läkemedelsbehandlingen är etablerad, så att risken för läkemedelssvinn inte är särskilt stor.

När kundens begäran om undantagslov har behandlats informerar FPA kunden om detta. Om ett undantagslov har beviljats får apoteket via e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter en uppgift om undantagslov för ett dyrt läkemedel, det vill säga en precisering i fråga om direktersättning. Undantagslovet kan vara av engångsnatur eller gälla en längre tid (högst den tid receptet är giltigt).

Med undantagslov kan kunden under den tid lovet är giltigt på en gång köpa en mängd av ett dyrt läkemedel som motsvarar högst 3 månaders behandling och få ersättning för inköpet. För ett läkemedel som expedieras med undantagslov gäller de normala intervallen för expediering av läkemedel.

15.3.2021 (SF-anvisningar för apotek punkt 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3)