Tiden mellan inköp

SFL 5 kap. 9 §

Ersättning kan fås för en ny sats av läkemedel, kliniskt näringspreparat eller salvbas efter det att den tidigare köpta satsen är nästan helt använd i enlighet med anvisningen av läkemedelsförskrivaren. Sålunda kan ersättning fås för en ny sats, om inte något annat följer av särskilda skäl, tidigast

1) tre veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar tre månaders behandling;

2) två veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar två månaders behandling;

3) en vecka innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar en månads eller kortare tids behandling.

Det är viktigt att tiden mellan inköpen observeras vid expedieringen av läkemedel med tanke på både kunden och kostnaderna för samhället. Med anvisningarna vill man försäkra sig om att alla apotek följer samma principer och att kunderna är i en likvärdig ställning. Det är också viktigt att det hos kunderna inte samlas onödiga läkemedel till exempel på grund av att medicineringen ändras. Läkemedel som inhandlats i onödan leder till extra kostnader för kunden och sjukförsäkringen samt till läkemedelsavfall. Apoteken ska se till att dessa anvisningar följs också vid olika förpackningsstorlekar.

En ny sats av läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat  kan lämnas ut med ersättning först när föregående sats, använd enligt läkemedelsförskrivarens föreskrift, är nästan helt förbrukad (se felavgiftsförfarande). Tiden mellan inköp räknas från föregående läkemedelsexpedition oberoende av om det ersättningsgilla preparatet expedierades med eller utan ersättning.

Apoteket kan lämna ut ett preparat med ersättning högst 3 veckor (21 dagar) innan den föregående satsen tar slut (flexibilitet i tiden mellan inköpen). Den tidpunkt då kunden tidigast får köpa en ny sats beräknas enligt den behandlingstid för vilken läkemedlet räcker när det används enligt doseringsanvisningen. I fråga om tiden mellan inköp ska följande principer iakttas:

  • en flexperiod på högst 21 dagar när den tidigare expedierade satsen motsvarar 3 månaders behandling (90 dagar/13 veckor)
  • en flexperiod på 14 dagar när den tidigare expedierade satsen motsvarar 2 månaders behandling (60 dagar)
  • en flexperiod på 7 dagar när den tidigare expedierade satsen motsvarar 1 månads behandling (30 dagar) eller mindre.

I fråga om läkemedel som doseras en gång i månaden eller mer sällan (t.ex. injektioner) kan följande sats expedieras först när den föregående satsen tagit slut och när det till följande dosering är 21, 14 eller 7 dagar (beroende på den tidigare expedierade läkemedelsmängden).

Exempel där ett preparat doseras en gång per månad eller mer sällan:

Exempel. Om ett preparat senast expedierades 1 x (3 x 1 ml) och doseringsanvisningen lyder är 1 injektion per månad, kan följande sats expedieras när läkemedlet är slut, tidigast 21 dagar före följande injektion.

Exempel. Om ett preparat senast expedierades 1 x 1 ml och doseringsanvisningen lyder är 1 injektion med 6 månaders mellanrum, kan följande sats expedieras tidigast 21 dagar före följande injektion.

I fråga om vissa läkemedel (t.ex. ögondroppar) kan mätningsförlusterna bli rätt stora. Apoteken kan beakta dessa förluster vid beräkning av tiden från föregående expediering, men inte på förhand.

I oklara fall hänvisas kunden till FPA för att söka ersättning.

Inköp av läkemedel tidigare än tidsintervallerna mellan inköpen medger

Den som köper ett läkemedel tidigare än vad intervallet mellan inköpen medger kan inte få ersättning via apoteket. I sådana fall betalar kunden hela läkemedelsinköpet till apoteket. Kunden hänvisas till att söka ersättning hos FPA (ansökningsblankett SV 178r).

När kunden söker ersättning hos FPA för ett för tidigt läkemedelsinköp kan FPA endast av särskilda skäl, t.ex. långvarig utlandsvistelse, betala ersättning för läkemedelsinköp som görs tidigare än vad tidsintervallet mellan inköpen medger, om kunden är försäkrad enligt sjukförsäkringslagen under hela sin utlandsvistelse.

Läkemedel som lämnas ut med anledning av utlandsresa

Apoteket kan inte expediera läkemedel till kunden med ersättning tidigare än tidsintervallerna mellan inköpen medger. Läkemedlen kan lämnas ut till kunden utan ersättning och kunden uppmanas då att söka ersättning hos FPA.

På apoteket kan det visa sig att kunden inte har möjlighet att köpa ett läkemedel för sin utlandsresa utan ersättning på grund av läkemedlets dyra pris. Då behöver kunden ett undantagslov för direktersättning från FPA. FPA tar upp frågan om undantagslov till behandling efter att kunden har kontaktat FPA.

Apoteket kan inte ansöka om undantagslov åt kunden, utan hänvisar kunden till en lämplig FPA-servicekanal. FPA betjänar kunderna på nätet, per telefon och på sina serviceställen (www.fpa.fi/kontaktaoss).

Efter att kunden har kontaktat FPA utreder FPA bland annat om kunden omfattas av den finska sjukförsäkringen under sin utlandsvistelse. Apoteket får från e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter en uppgift (precisering om direktersättning) om de läkemedel och läkemedelsmängder som ersättning kan betalas för. Via preciseringen kan apoteken också få annan tilläggsinformation. Tillståndet om direktersättning är här av engångsnatur.

Apoteket granskar hållbarhetstiden för det expedierade läkemedlet samt informerar kunden om hur läkemedlen ska förvaras på rätt sätt. Dessutom kan apoteket uppmana kunden att utreda eventuella begränsningar i destinationslandet gällande införsel av läkemedel.

Information för resenärer finns på diverse myndigheters, t.ex. Fimeas och Tullens webbplatser, samt på FPA:s webbsidor Läkemedel och resor. Kunden kan inhämta eventuell tilläggsinformation också hos läkemedelsföretagen, flygbolagen och hos tullen/ambassaden för destinationslandet.

 

1.6.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 5.3.4)