Om en anhörig avlider

FPA får en officiell dödsfallsanmälan från befolkningsdatasystemet i regel inom cirka en vecka efter ett dödsfall. Efter att ha fått uppgiften utreder FPA om den efterlevande maken och barnen har rätt till familjepension och sänder de behövliga ansökningsblanketterna. FPA betalar den avlidnes pension till slutet av månaden för dödsfallet.

Om den avlidne har anhängiga förmånsansökningar hos FPA eller obetalda förmånsposter kan de i vissa situationer betalas till den efterlevande maken eller till dödsboet.

Läs mera under Efterlevande.

Anhöriga kan också få stöd från annat håll än från FPA. De anhöriga kan ha rätt till försäkringsersättning som betalas i ett för allt (www.trhv.fi) eller till ekonomiskt stöd. Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring för arbetstagare och som kan betalas efter en förmånslåtare som varit kommunalt anställd. Frågor som gäller beviljandet av förmånen kan riktas till arbetsgivaren eller direkt till Keva.

FPA betalar inte längre begravningsbidrag. För uppgifter om bidrag för begravningskostnaderna kan man vända sig till arbetsgivaren, arbetspensionsanstalten, försäkringsbolaget, fackförbundet, eller socialbyrån.

Maken avlider

Efter makens död kan du ha rätt till efterlevandepension. Läs mera under Efterlevande. Om du har ett barn under 17 år för vilket du får barnbidrag och du blir ensamförsörjare kan du ansöka om ensamförsörjartillägg.

Makens eller sambons död kan dessutom inverka på följande förmåner: bostadsbidrag för pensionstagare, folkpension, hemvårdsstöd och privatvårdsstöd, studiestödets bostadstillägg, militärunderstöd och allmänt bostadsbidrag. Kontakta FPA om du får någon av dessa förmåner.

Ett barn avlider

Om graviditeten har fortgått i minst 154 dagar och barnet är dödfött eller dör i samband med eller genast efter förlossningen, betalar FPA ut moderskapspenning i sammanlagt 105 vardagar. Mamman får även behålla moderskapsunderstödet. Däremot betalar FPA inte föräldrapenning eller barnbidrag i dessa fall. Om barnet föds levande innan graviditeten fortgått 154 dagar (22 graviditetsveckor) har mamman rätt till moderskapspenning för 105 vardagar.

Om barnet är dödfött eller om det dör i samband med förlossningen, betalar FPA faderskapspenning för högst 18 vardagar efter barnets död. Om fadern inte genast kan utebli fån sitt arbete, kan faderskapspenningen börja vid en senare tidpunkt, men den upphör senast 18 vardagar efter barnets död.

Föräldrarna får varken moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning om graviditeten slutar med missfall eller innan den pågått i 154 dagar och barnet är dödfött. Särskild moderskapspenning kan beviljas tills graviditeten avbryts om de övriga grunderna för särskild moderskapspenning uppfylls.

Om barnet dör under faderskapspenningperioden betalar FPA faderskapspenning till periodens eller den pågående etappens slut, dock för högst 18 vardagar.

Om barnet dör medan mamman eller pappan har föräldraledigt, betalar FPA föräldrapenning i 12 vardagar räknat från dödsdagen, dock högst till slutet av föräldrapenningperioden. Utbetalningen av barnbidraget upphör från ingången av följande månad.

Föräldrapenningperioden utbetalas utan förlängning, om endast ett av flera barn som fötts på samma gång är vid liv då föräldrapenningperioden inleds. Om minst 2 barn är vid liv då föräldrapenningperioden börjar utbetalas den förlängda föräldrapenningperioden till slut.

Barnets död kan dessutom inverka på följande förmåner: underhållsstöd, bostadsbidrag för pensionstagare, folkpensionens barnförhöjning, hemvårdsstöd och privatvårdsstöd, militärunderstöd, arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning och allmänt bostadsbidrag. Kontakta FPA om du får någon av dessa förmåner.

En förälder avlider

Den avlidnes barn kan ha rätt till barnpension. Läs mera under Efterlevande.

FPA betalar inte underhållsstöd om den underhållsskyldige har avlidit.

En förälders död kan dessutom inverka på följande förmåner: studiestöd, arbetsmarknadsstöd och allmänt bostadsbidrag. Kontakta FPA om du får någon av dessa förmåner.