Om deltidsarbetet avbryts

Avtalet om deltidsarbete kan på basen av arbetstagarens och arbetsgivarens överenskommelse ändras under pågående deltidsarbete.

Att deltidsarbetet avbryts under pågående avtal om deltidsarbete kan bero på olika orsaker. FPA betalar partiell sjukdagpenning under avbrottet ifall avtalet om deltidsarbete hålls i kraft.

Insjuknande, rehabilitering, semester

Om deltidsarbetet avbryts tillfälligt till exempel på grund av arbetstagarens semester, sitt eget/sitt barns insjukande eller rehabilitering, så att deltidsarbetet efter avbrottet fortsätter avtalsenligt, kan avtalet endera hållas i kraft eller avbrytas under avbrottet.

Om deltidsarbetet avslutas helt, så att deltidsarbetet inte längre fortsätter, upphör rätten till partiell sjukdagpenning. Ifall arbetsoförmågan ändå fortsätter, kan man utreda sin rätt till sjukdagpenning.

Ifall en rehabiliteringsperiod verkställs under tiden för avtalat deltidsarbete, kan avtalet avbrytas eller hållas i kraft. Ifall rehabiliteringsperioden är kort, högst en vecka lång, och avtalet om deltidsarbete hålls i kraft behöver man inte meddela om rehabiliteringen till FPA. Ifall avtalet avbryts kan man ansöka om rehabiliteringspenning under avbrottet.

Om deltidsarbetet avbryts på grund av semester så att deltidsarbetet efter semestern fortsätter avtalsenligt, kan avtalet endera hållas i kraft eller avbrytas under semetern. Ifall avtalet avbryts för semestertiden kan arbetstagaren ansöka om sjukdagpenning.

Meddelan till FPA

Arbetstagaren eller arbetsgivaren bör meddela FPA ifall

  • deltidsarbetet avbryts helt
  • avtalet om deltidsarbete avbryts på grund av ett tillfälligt avbrott
  • avtalet om deltidsarbete ändras
  • partiell sjukdagpenning betalas till arbetsgivaren och grunden för utbetalning av lön under avbrottet ändras så att arbetsgivaren inte längre har rätt till partiell sjukdagpenning (till exempel då full lön för deltidsarbete ändras till semesterlön).