Övervakningen av FPA:s verksamhet

På den här sidan beskrivs på vilket sätt FPA:s verksamhet övervakas, vilka uppgifter olika aktörer har i övervakningen och hur det som framkommit vid övervakningen rapporteras.

Riksdagen övervakar FPA:s förvaltning och verksamhet

FPA är en självständig socialförsäkringsinrättning som övervakas av riksdagen och som har en egen förvaltning och ekonomi. FPA verkar fristående från statsrådet och den förvaltning som lyder under statsrådet. Detta grundar sig på FPA:s lagstadgade ställning som självständig inrättning under riksdagens tillsyn.

Av den här orsaken har statsrådet inte styrnings- och tillsynmakt över FPA på samma sätt som över organen inom den statliga förvaltningsapparaten.

Aktörer som övervakar FPA

FPA övervakas av:

  • FPA:s fullmäktige
  • revisorer som utses av FPA:s fullmäktige
  • övervakningsrevisorer
  • FPA:s styrelse
  • granskningskommittén
  • internrevisionen.

Riksdagen väljer fullmäktige som övervakar FPA

FPA:s förvaltning, egendomsförvaltning och verksamhet granskas även av revisorer

Styrelsen beslutar om riktlinjerna för FPA:s verksamhet

Granskningskommittén granskar att riskhanteringen är tillräcklig och övervakar internrevisionen

Internrevisionen stöder utvecklandet av FPA:s verksamhet och uppfyllelsen av FPA:s mål