Partiell sjukdagpenning

Med partiell sjukdagpenning stöder man en arbetsoförmögen person att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete. En förutsättning för att sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning ska beviljas är att personen på grund av sjukdom är oförmögen att utföra sitt vanliga arbete eller därmed nära jämförbart arbete (yrkesbaserad arbetsoförmåga). Dessutom är det en förutsättning för att partiell sjukdagpenning ska beviljas att personen kan sköta en del av sina arbetsuppgifter utan att hälsan eller tillfrisknandet äventyras.

När partiell sjukdagpenning planeras som stöd för att en person ska stanna kvar i arbetslivet eller återgå till arbete ska företagsläkaren (eller en läkare som är insatt i arbetsförhållandena) först bedöma arbetsförmågan och hur länge arbetsoförmågan varar i förhållande till personens vanliga arbetsbeskrivning. Dessutom ska bedömas på vilket sätt personen utan att hälsan eller tillfrisknandet äventyras kan arbeta deltid.  I bedömningen kan till exempel ingå i vilken utsträckning de begränsningar som sjukdomen medför begränsar arbetsuppgifterna och vilka uppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen arbetstagaren kan utföra utan att hans eller hennes tillfrisknande och hälsa äventyras.

Därefter rådgör företagshälsovården, arbetsgivaren och arbetstagaren om minskande av arbetet och om arbetsarrangemangen samt om hur man under perioden med partiell dagpenning ska följa  upp hur arbetstagaren klarar av arbetet. En förutsättning för att partiell dagpenning ska beviljas är att arbetsgivaren och arbetstagaren har ingått ett avtal om deltidsarbete.  Avtalet kan ingås med blanketten Anmälan - Partiell sjukdagpenning (SV28r) Arbetsgivaren kan meddela de uppgifter som krävs (på blanketten) också via e-tjänsten för arbetsgivare.  Se vid behov Så här ansöker du om partiell sjukdagpenning.

Partiell sjukdagpenning lämpar sig särskilt i sådana situationer, då 

  • en person håller på att återfå sin funktionsförmåga efter en allvarlig sjukdom, en olyckshändelse eller ett större kirurgiskt ingrepp och det planeras att han eller hon ska få stöd med att återgå till arbetet.
  • en person har en långvarig sjukdom (t.ex. depression eller reumatoid artrit), med tidvis återkommande svårare perioder.

Den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningen.

Minskning av arbetstiden

Partiell sjukdagpenning kan betalas ut till

  • en arbetstagare som har ett anställningsförhållande på heltid och som kommer överens med sin arbetsgivare om att minska arbetstiden till 40–60 % av normal arbetstid. Med heltidsarbete avses den ordinarie arbetstiden för en arbetstagare i heltidsarbete som normalt tillämpas i branschen.
  • en arbetstagare som har två eller flera deltidsarbeten, vars arbetstid per vecka totalt är minst 35 timmar och som kommer överens med sina arbetsgivare om att minska arbetstiden till 40–60 % av normal arbetstid per vecka. Arbetstiden kan minskas i en eller flera anställningsförhållanden. Arbetsförmågan och möjligheterna till deltidsarbete bör bedömas så att man beaktar arbetstagarens samtliga anställningar.
  • företagare på heltid som minskar sin arbetstid med 40–60 % jämfört med tidigare.

När börjar perioden med partiell sjukdagpenning och hur länge varar den?

Partiell sjukdagpenning kan betalas tidigast efter självrisktiden för sjukdagpenning (insjuknandedagen + de 9 följande vardagarna). Man kan inte arbeta under självrisktiden. Självrisktiden kan vara 0 dag, om partiell sjukdagpenning söks direkt efter en period med rehabiliteringspenning eller sjukdagpenning. Självrisktiden kan vara 1 vardag om den partiella sjukdagpenningen  börjar eller fortsätter inom 30 dagar från att personen fått sjukdagpenning eller partiell dagpenning och det är fråga om samma sjukdom. Läs vid behov mer Självrisktiden kan också vara 0 till 1 dag.

Arbetsgivaren och arbetstagaren måste avtala om deltidsarbete för minst 12 vardagar i följd. Också lördagar räknas som vardagar. De kan avtala att deltidsarbetet inleds tidigast efter att självrisktiden gått ut.

Under perioden med partiell sjukdagpenning bör arbetstagarens hälsotillstånd och möjligheter att återgå till heltidsarbete följas upp.  För att detta mål ska kunna uppnås krävs ofta att planer görs upp för korta perioder och att åtgärder för att främja arbetsförmågan sätts in. FPA utreder vid behov rehabiliteringsbehovet.

Partiell sjukdagpenning betalas för högst 120 vardagar.  Efter uppnådd maximitid kan partiell sjukdagpenning betalas på nytt för samma sjukdom först då personen har varit arbetsför i minst 12 månader utan avbrott. Uppnådd maximitid för sjukdagpenning inverkar inte på maximitiden för partiell sjukdagpenning.

Uppgörande av läkarutlåtande B

Företagsläkaren eller en annan läkare som känner till arbetsförhållandena ger ett utlåtande för partiell sjukdagpenning på blanketten Läkarutlåtande B (SV 7r).

Bedöm personens hälsotillstånd, arbetsförmåga och möjligheter att  trots sin arbetsoförmåga arbeta deltid utan att äventyra sin hälsa eller sitt tillfrisknande.  Personen bör ha en allvarlig sjukdom som nedsätter arbetsförmågan så att han eller hon har rätt till sjukdagpenning.  Utgående från de problem med funktionsförmågan som sjukdomen förorsakar och den sökandes arbetsbeskrivning bör man på arbetsplatsen avtala om ett arbete som lämpar sig bättre för personens hälsotillstånd och där arbetstiden minskar med minst  40 %  och högst  60 %  från den tidigare.

  • Skriv ett utlåtande för partiell sjukdagpenning (Läkarutlåtande B SV/) och beskriv i utlåtandet de problem med funktionsförmågan som sjukdomen orsakar.
  • Ange sjukdomskoden (ICD-10).
  • Bedöm med tillräckliga motiveringar den arbetsoförmåga som sjukdomen orsakar. Beskriv i läkarutlåtandet de förhållanden och förutsättningar under vilka den försäkrade trots sin arbetsoförmåga kan arbeta deltid utan att äventyra sin hälsa och sitt tillfrisknande.
  • Bedöm hur länge arbetsoförmågan varar och motivera tydligt behovet av en period med partiell sjukdagpenning (t.ex. intensifierad vård/läkemedelsbehandling och den förväntade inverkan under de följande 2-3 månaderna).

Du kan bedöma arbetstagarens arbetsförmåga i relation till flera deltidsarbeten på samma gång ifall du i tillräcklig utsträckning känner till innehållet i arbetsuppgifterna och hans eller hennes hälsomässiga förutsättningar att utföra arbetet. Om arbetstagaren t.ex. har två arbeten kan en tillräcklig kännedom om arbetsförhållandena ändå förutsätta ett utlåtande även av en annan företagsläkare.

Tilläggsutredningar

FPA kan begära komplettering av bristfälliga läkarutlåtanden. FPA kan också begära tilläggsutredningar (t.ex. kopia av patientjournalen) av kunden eller direkt av läkaren eller verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård.

Ur kundens synvinkel är det viktigt att han eller hon får ett beslut på sin ansökan så snabbt som möjligt. Ett noggrant uppgjort läkarutlåtande minskar behovet av tilläggsutredningar och påskyndar handläggningen av ansökan.

Läs mer