Partiell sjukdagpenning och avtal om deltidsarbete

Partiell sjukdagpenning ska hjälpa en person som är arbetsoförmögen att stanna kvar i arbetslivet eller att återgå till heltidsarbete. Om en heltidsanställd arbetstagare insjuknar och arbetsoförmögen kan företagsläkaren också bedöma om arbetstagaren med hjälp av arrangemang kan arbeta på deltid (40-60 %). Utgående från läkarens bedömning kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om hur arbetet organiseras. Deltidsarbetet kan inledas efter självrisktiden.

Även personer med flera deltidsarbeten som motsvarar heltidsarbete ha möjlighet till partiell sjukdagpenning.

Partiell sjukdagpenning betalas för minst 12 och högst 120 vardagar.

Den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningens belopp.
Räknaren för sjukdagpenning hjälper att bedöma den partiella sjukdagpenningens belopp.

Läkarutlåtande ett villkor

För partiell sjukdagpenning behövs läkarutlåtande B som ska skickas till FPA. Utlåtandet ges av företagshälsovårdsläkaren eller någon annan läkare som känner till arbetsförhållandena. Av utlåtandet ska det framgå att arbetstagaren kan återgå till arbetet på deltid utan att äventyra hälsan eller tillfrisknandet.

Avtal om deltidsarbete

Avtalet om deltidsarbete ska grunda sig på den bedömning av arbetsförmågan som företagsläkaren eller annan läkare som känner till arbetsförhållandena har gjort. Deltidsarbetet kan börja tidigast efter självrisktiden (1+9 vardagar) alltså när arbetsoförmågan pågått i 2 veckor.

 • Självrisktiden kan kontrolleras med räknaren för sjukdagpenningsperioder.
 • Deltidsavtalet måste gälla minst 12 vardagar. Till vardagar räknas även lördagar.

Så här görs överenskommelsen om deltidsarbete

 1. Heltidsanställd arbetstagare
 • Ni kan komma överens om deltidsarbete om arbetstagarens arbetstid enligt arbetsavatalet/kollektivavtalet motsvarar heltidsarbete. Om branschen saknar kollektivavtal ska arbetstagarens regelbundna veckoarbetstid motsvara regelbunden arbetstid dvs. cirka 40 timmar i veckan eller motsvarande arbetstid.
 • Kom överens om att minska arbetstiden och lönen till 40-60 % av heltidsarbete. Arbetsuppgifterna kan vara de samma som tidigare eller anpassade till den aktuella arbetsförmågan. Beakta företagsläkarens bedömning av arbetsförmågan och möjligheterna att arbeta på deltid utan att riskera hälsan eller tillfrisknandet.
 • Då ni gör upp avtalet om deltidsarbete ska ni beakta läkarens bedömning av arbetstagarens arbestsförmåga och möjligheter att arbeta utan att arbetet riskerar hälsan eller tillfrisknandet.
 • Både arbetstagaren och arbetsgivaren ska meddela uppgifterna i avtalet till FPA. Arbetsgivaren kan göra det i e-tjänsten för arbetsgivare.
  • OBS! Villkoret partiell sjukdagpenning uppylls också om arbetstiden tidigare har förkortats eller arbetet avbrutits exempelvis på grund av familjeledighet, rehabilteringsstöd, permittering eller alterneringsledighet. När dessa förkortade arbetsider eller avbrott i arbete upphör kan arbetsgivaren och arbetstagaren ingå avalt om deltidsarbete för partiell sjukdagpenning. Avtalet om deltidsarbete måste förkorta arbetstiden till 40-60 % jämfört med heltidsarbete.
 1.  Deltidsanställd arbetstagare med flera deltidsanställningar
 • Ni kan komma överens om att minska den deltidsanställdas arbetstid för partiell sjukdagpenning endast om arbetstagaren samtidigt har andra deltidsarbeten och den totala arbetstiden är minst 35 timmar i veckan. Varje anställningsförhållande måste vara giltigt under hela perioden med partiell sjukdagpenning.
 • Företagsläkaren bedömer arbetstagarens arbetsförmåga och möjligheter att arbeta 40-60 % av tidigare arbetstid, utan att hälsan eller tillfrisknandet riskeras. På basis av denna bedömning kan arbetstagaren komma överens med sina arbetsgivare komma överens om minskad arbetstid. Arbetsuppgifterna kan vara de samma som tidigare eller anpassade till arbetsförmågan.
 • Den totala arbetstiden ska minska 40-60 %, men i ett deltidsarbete kan minskningen vara 0-100 % beroende på läkarens bedömning. Arbetsgivare i vars arbete arbetstiden minskar med 100 % ska meddela FPA att arbetsfrånvaron är en del av arrangemangen kring partiell sjukdagpenning. I dessa situationer kan arbetsgivaren inte få sjukdapgenning eller partiell sjukdagpenning för eventuellt utbetald lön under sjuktiden.
  • Arbetsgivare i vars tjänst deltidsarbetstagarens arbetstid inte minskar ska meddela FPA att det fortsatta arbetet grundar sig på företagsläkarens bedömning.
  • Arbetsgivare i vars tjänst deltidsarbetstagarens arbetstid mionskar med 100 % ska meddela FPA att arbetsfrånvaron är en del av arrangemangen kring partiell sjukdagpenning. Arbetsgivaren får inte sjukdagpenning för denna tid även om denne skulle betala lön för heltidsfrånvaro.

Utbetalning

FPA betalar den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivare som betalar heltidslön under deltidsarbetet. Om arbetsgivaren betalar annat än heltidslön, betalas den partiella sjukdagpenningen till arbetstagaren.

Då den minskade arbetstiden gäller deltidsarbete enligt villkoren för partiell sjukdagpenning betalas dagpenningen alltid till arbetstagaren.

Den partiella sjukdagpenningens belopp är hälften av sjukdagpenningen.

Läs mer