Hur pensionsreformen inverkar på FPA:s pensionsförmåner

Arbetspensionslagstiftningen förnyas från och med början av 2017. Samtidigt förnyas folkpensionslagen till vissa delar. Det görs också små ändringar i övrig lagstiftning som gäller FPA. Sådan lagstiftning är till exempel lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om garantipension.

Ändringar i lagen om pension för arbetstagare

Arbetspensionen tillväxer utgående från arbetstagarens förvärvsinkomster eller företagarens arbetsinkomst. Från och med början av 2017 tjänar alla in pension med 1,5 % per år. Ända fram till slutet av 2025 tillämpas en övergångsperiod, då personer i åldern 53–62 år tjänar in pension med 1,7 % per år.

Åldersgränsen för ålderspension inom arbetspensionssystemet stiger stegvis till 65 år. De som är födda år 1962 är den första åldersklassen som har 65 år som lägsta pensionsålder. För dem som är födda 1965 eller senare anpassas den lägsta pensionsåldern enligt den förväntade livslängden.

Deltidspensionen avskaffas helt. Den ersätts av en partiell förtida ålderspension.

En annan ny pensionsform är arbetslivspensionen.

Inverkan på folkpensionen

Folkpensionslagen ändras i samband med att arbetspensionslagstiftningen reformeras. Bland annat åldersgränserna för pension ändras så att de följer förändringarna i arbetspensionslagstiftningen.

För dem som är födda före 1965 är pensionsåldern inom folkpensionssystemet fortfarande 65 år. De som är födda 1965 eller senare kan beviljas folkpension i en ålder som fastställs enligt den förväntade livslängden. Den förväntade livslängden fastställs separat för varje åldersklass. Folkpensionen och arbetspensionen kommer alltså att ha samma pensionsålder.

Åldersgränsen för förtida ålderspension är

 • 63 år för personer födda före 1958
 • 64 år för personer födda 1958–1961.

De som är födda 1962 eller senare kan inte längre få förtida ålderspension.

Om du går i pension senare än vid den egentliga pensionsåldern höjs pensionsbeloppet för varje månad som pensioneringen skjuts upp, dvs. du får en uppskovsförhöjning. För personer födda före 1962 är höjningen 0,6 % per månad. För dem som är födda 1962 eller senare är höjningen 0,4 % per månad.

Personer födda före 1962 har rätt till ålderspension på grundval av arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar. Åldersgränsen är

 • 62 år för personer födda före 1958
 • 64 år för personer födda 1958–1961.

De som är födda 1962 eller senare kan inte längre få ålderspension på grundval av arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar.

Arbetspensionen inverkar på folkpensionens belopp. Övriga pensionsinkomster minskar alltså din folkpension. Som inkomst räknas dock inte

 • arbetspensionens uppskovsförhöjning, som betalas om du fortsätter arbeta efter den lägsta pensionsåldern
 • arbetspension som tjänats in efter 63 års ålder när den har tjänats in före 1.1.2017.

Den partiella förtida ålderspensionen räknas som inkomst utan förtidsminskningen, dvs. till ett högre belopp än den pension som betalas ut. Din kommande arbetspension beaktas också om du ansöker om ålderspension eller förtida ålderspension från FPA före arbetspensionen. En sådan situation kan uppstå till exempel om du fortsätter arbeta efter pensionsåldern.

Inverkan på begynnelsetidpunkten för sjukpension från FPA

 • Om du är född före 1962 och får ålderspension från arbetspensionsanstalten, kan sjukpensionen från FPA börja från samma tidpunkt som ålderspensionen från arbetspensionssystemet.
 • Om du får sjukpension endast från FPA, kan pensionen börja efter perioden med sjukdagpenning eller en motsvarande kalkylerad dagpenningsperiod.

Inverkan på garantipensionen

I och med pensionsreformen har bl.a. följande personer rätt till garantipension:

 • de som får sjukpension enligt folkpensionslagen eller full invalidpension enligt arbetspensionslagstiftningen
 • de som har uppnått åldersgränsen för sin åldersklass för ålderspension enligt arbetspensionssystemet och får ålderspension
 • de som får förtida ålderspension enligt folkpensionslagen
 • de som får ålderspension enligt folkpensionslagen på grundval av arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar
 • de som är invandrare och har uppnått pensionsåldern enligt folkpensionslagen.

Den partiella förtida ålderspensionen och arbetslivspensionen ger inte rätt till garantipension. Om du har rätt till garantipension på någon annan grund, minskar dessa pensioner garantipensionen. Dessutom inverkar den partiella förtida ålderspensionen på en eventuell förtidsminskning.

Inverkan på efterlevandepensionens kompletteringsbelopp

När FPA fattar beslut om efterlevandepensionens kompletteringsbelopp räknas den partiella förtida ålderspensionen utan förtidsminskning som inkomst. Som inkomst räknas inte

 • arbetspensionens uppskovsförhöjning, som betalas om du fortsätter arbeta efter den lägsta pensionsåldern
 • arbetspension som tjänats in före 1.1.2017 enligt övergångsbestämmelserna när den tjänats in efter 63 års ålder.

Inverkan på övriga pensionsförmåner från FPA

Arbetslivspensionen berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare och barnförhöjning, men inte till garantipension.

Den partiella förtida ålderspensionen berättigar inte till garantipension, bostadsbidrag för pensionstagare eller barnförhöjning. Den som får partiell förtida ålderspension kan ha rätt till de här förmånerna på grundval av någon annan pension.

Arbetslivspensionen och den partiella förtida ålderspensionen minskar garantipensionen och bostadsbidraget för pensionstagare.

Inverkan på rehabiliteringspenning från FPA

Rehabiliteringspenningen för den som får arbetslivspension fastställs till beloppet av rehabiliteringspenningen för pensionstagare. Den partiella förtida ålderspensionen hindrar inte beviljande av rehabiliteringspenning från FPA och minskar inte heller rehabiliteringspenningens belopp.

Inverkan på sjukdagpenning

Arbetslivspensionen dras av från sjukdagpenningen.

Om du är pensionerad och har rätt till sjukdagpenning, fastställs din sjukdagpenning utgående från dina förvärvsinkomster under pensionstiden.

Partiell förtida ålderspension hindrar inte beviljande av sjukdagpenning och pensionen dras inte av från sjukdagpenningen.

Inverkan på arbetslöshetsförmåner

Om du tar partiell förtida ålderspension och är arbetslös, dras din pension inte av från arbetslöshetsförmånen.

Den partiella förtida ålderspensionen kan inverka på arbetsmarknadsstödets belopp som inkomst som beaktas i samband med behovsprövningen.

Om du får arbetslivspension är du inte berättigad till arbetslöshetsförmån.

Övriga lagändringar och pensionstagarna

Från och med 1.1.2017 börjar FPA sköta det grundläggande utkomststödet. Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd från FPA om alla dina inkomster och tillgångar och de sociala förmåner som du beviljats inte räcker till för nödvändiga dagliga utgifter, som till exempel mat och boende.

Läs mer