Pensionsstöd

FPA börjar bevilja pensionsstöd 1.6.2017.

Syftet med pensionsstödet är att trygga försörjningen för äldre långtidsarbetslösa som har varit nästan fortlöpande arbetslösa i fem år. Lagen om pensionsstöd (1531/2016) träder i kraft den 1 juni 2017.

Fullt pensionsstöd uppgår till samma belopp som garantipensionen, dvs. 760,26 euro/dag år 2017. Vissa pensioner och ersättningar minskar pensionsstödets belopp.

Vem kan få pensionsstöd?

Pensionsstöd kan betalas till personer som bor i Finland och som

 • är födda före 1.9.1956
 • är under 65 år
 • har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2016.
  Detta villkor uppfylls också om personen 31.8.2016 omfattades av
  • självrisktid för en arbetslöshetsförmån
  • tid utan ersättning (s.k. karens)
  • skyldighet att vara i arbete
  • väntetid för arbetsmarknadsstöd
  • behovsprövning av arbetsmarknadsstöd
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, under vilken han eller hon har fått utkomststöd
  • sjukdagpenning
  • rehabiliteringspenning från FPA
  • rehabiliteringsstöd från FPA eller en arbetspensionsanstalt.
 • under perioden 1.9.2010–31.8.2016 har fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden och ytterligare arbetsmarknadsstöd i minst 750 dagar. Arbetslösheten behöver inte ha varit fortlöpande.
  Till sådana dagar räknas också
  • självrisktid för en arbetslöshetsförmån
  • väntetid för arbetsmarknadsstöd
  • tid som gått till behovsprövning av arbetsmarknadsstöd
  • dagar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (om personen fått utkomststöd)
  • sjukdagpenningsdagar under arbetslöshet
  • motsvarande förmån från ett EU eller EES-land eller från Schweiz.

Förmåner som utgör hinder för pensionsstöd

Man kan inte få pensionsstöd om man får

 • folkpension (ålders- eller sjukpension)
 • garantipension
 • arbetspension (till exempel ålderspension, partiell förtida ålderspension, invalidpension, rehabiliteringsstöd)
 • avträdelsestöd
 • frivillig arbetspension om den baserar sig på ett anställnings- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller förtroendeuppdrag
 • sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning från FPA
 • motsvarande förmåner från utlandet.

Även vilande folkpension, garantipension och arbetspension eller en motsvarande utländsk förmån utgör hinder för pensionsstöd.

Utbetalningen av pensionsstödet upphör när den som fått stödet börjar få arbetspension eller folkpension. Pensionsstöd kan betalas högst till slutet av den månad under vilken personen fyller 65 år.

Ansökan om pensionsstöd

Ansökan kan göras i början av maj 2017, då ansökningsblanketten publiceras. Pensionsstöd kan beviljas tidigast från 1.6.2017. Det är också möjligt att ansöka om pensionsstödet senare, eftersom det kan sökas retroaktivt för 6 kalendermånader.

Man ansöker om pensionsstöd med en pappersblankett. Pensionsstöd kan inte sökas via e-tjänsten eller muntligen.

FPA skickar ett brev och en ansökningsblankett i maj 2017 till personer som utifrån de uppgifter som FPA har tillgång till sannolikt har rätt till pensionsstöd. Det är möjligt att brevet inte når alla dem som har rätt till pensionsstöd. Då kan man själv söka pensionsstöd. Om kommunen eller arbets- och näringsbyrån upptäcker sådana kunder som kan ha rätt till pensionsstöd, ska de uppmanas att ansöka om pensionsstöd.

Ikraftträdandet av lagen om pensionsstöd eller en ansökan om pensionsstöd avbryter inte utbetalningen av andra förmåner. De betalas ut på normalt sätt fram till beslutet om pensionsstöd. I samband med att pensionsstöd beviljas drar man in och vid behov kvittar de förmåner som kunden inte längre har rätt till efter att pensionsstöd har beviljats.

FPA kontaktar vid behov socialväsendet och arbets- och näringsbyrån

Om den som ansöker om pensionsstöd har deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte under perioden 1.9.2010–31.8.2016 och under den tiden fått utkomststöd, tar FPA kontakt med kommunens socialväsende för att få uppgift om sådana dagar med utkomststöd som inverkar på den sökandes rätt till pensionsstöd.

Vid behov kan FPA också kontakta arbets- och näringsbyrån t.ex. för att ta reda på om personen som ansöker om pensionsstöd har haft sin jobbsökning i kraft.

Läs mer