Post från arbetsgivare till FPA

Skicka ansökningar och meddelanden elektroniskt via e-tjänsterna för arbetsgivare. Ifall det behövs bilagor kan du skicka dem per post eller skyddad e-post.

 • Dagpenningsansökningar, utredningar t.ex. för flexibel vårdpenning samt bilagor till de här ansökningarna ska skickas per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA eller via skyddad e-post.
 • Ansökningar om ersättning för företagshälsovårdskostnader ska både arbetsgivare och företagare skicka per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård också på nätet. Producenter av företagshälsovård skickar, liksom tidigare, redovisningar gällande företagshälsovård för företagare direkt till handläggningsställena.

Skyddad e-post

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka skyddad e-post till FPA. E-postadresserna är olika för rådgivning och för att skicka bilagor.

När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

 • e-posten faktiskt är skyddad
 • bilagorna är läsbara.

De lokala tillvägagångssätt som etablerats med försäkringsdistrikten är oförändrade. Skyddad e-post är ett alternativ till centraliserad brevpost.

Skyddad e-post med Suomi.fi-identifikation

Skyddad e-post utan Suomi.fi-identifikation

 • Öppna den skyddade e-posten.
 • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
 • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till FPA. Länken gäller i 30 dagar.

Bilagor och tilläggsutredningar

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka bilagor och tilläggsutredningar som behövs till ansökningar till FPA via skyddad e-post. Handlingar som skickats som bilagor syns i FPA:s system med en viss fördröjning.

Så här skickar du bilagor

 • Skanna eller spara de handlingar som ska skickas i pdf-format på din dator.
 • Skanna helst bilagor som gäller en och samma person till ett enda pdf-dokument (t.ex. en persons alla läkarintyg).
 • Ge filerna beskrivande namn, som dock inte innehåller personernas namn eller andra uppgifter som identifierar dem.
 • Bifoga bilagorna i pdf-format.
 • Ange avsändarens kontaktinformation i meddelandefältet. I övrigt ska meddelandefältet lämnas tomt.
 • Skicka bilagorna till adressen tyonantajat.liitteet@kela.fi eller tyonantajat2.liitteet@kela.fi. Använd dessa e-postadresser endast för att skicka bilagor.
 • Du får ett automatiskt svar när ditt meddelande har tagits emot.

Rådgivning

En företrädare för en arbetsgivare kan via skyddad e-post ställa frågor om dagpenningsärenden och rehabilitering. Genom identifiering säkerställer vi att du har rätt att få de uppgifter som du begär. Ange på ämnesraden en beskrivande rubrik för e-postmeddelandet (t.ex. semesterkostnadsersättning). Rubriken får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar.

FPA svarar på meddelandena inom 2 arbetsdagar. I brådskande ärenden kan du ringa servicenumret för arbetsgivare.

Så här ber du om råd via skyddad e-post:

 • Försäkra dig om att du använder skyddad e-post.
 • Ange på ämnesraden en beskrivande rubrik för e-postmeddelandet. Rubriken får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar.
 • Anteckna i meddelandefältet utöver ditt ärende också ditt namn, vilken organisation du företräder och din kontaktinformation.
 • Om du sköter ett ärende för en enskild kund, ange också följande uppgifter som behövs för att vi ska kunna säkerställa dina åtkomsträttigheter:
  • för vilket ärende du begär uppgifter
  • kundens namn och personbeteckning
 • E-postadress: tyonantajat.neuvonta@kela.fi 

OBS! Det finns separat kontaktinformation för frågor om ersättning för företagshälsovårdskostnader.