Privata dagvårdsproducenter

Stöd för privat vård av barn betalas till dagvårdsproducenter för vård av barn som är under skolåldern och bosatta i Finland. FPA betalar alltid stödet till den anställda dagvårdaren eller till dagvårdsproducenten. Fastän stödet betalas till dagvårdaren söks stödet alltid av barnets familj.

Vem är privat dagvårdsproducent?

Med dagvårdsproducent avses personer eller sammanslutningar som tillhandahåller dagvård mot ersättning. Dagvårdsproducenten kan alltså vara t.ex. ett privat daghem, ett gruppfamiljedaghem eller en familjedagvårdare. Dagvårdsproducenten kan också vara en enskild person som ingått ett arbetsavtal om barndagvård med barnets förälder eller en annan vårdnadshavare (barndagvårdare anställd i arbetsavtalsförhållande). En familjemedlem i den familj som söker stöd kan dock inte vara dagvårdsproducent.

Anmälan enligt lagen om småbarnspedagogik eller kommunens godkännande

Innan verksamheten inleds ska dagvårdsproducenten lämna in en anmälan enligt 28 § i lagen om småbarnspedagogik till kommunen. Anmälan ska lämnas in oberoende av om vårdproducenten är en privat familjedagvårdare eller t.ex. ett daghem. Utifrån anmälan övervakar kommunen dagvårdsproducentens verksamhet. Anmälan är också ett krav för att FPA ska kunna betala stöd för privat vård till dagvårdsproducenten. Om det är fråga om en barndagvårdare som är anställd genom arbetsavtal, förutsätts kommunen i samband med varje arbetsavtal godkänna att privatvårdsstödet betalas till barndagvårdaren innan stödet kan betalas ut.

En anställd barndagvårdare behöver inte göra sådan särskild anmälan till kommunen som avses i lagen om småbarnspedagogik. Kommunen övervakar inte heller en anställd barndagvårdares verksamhet.

Familjen som arbetsgivare

För att beviljas privatvårdsstöd ska barnets förälder eller en annan vårdnadshavare ha ingått minst en månads arbetsavtal om barndagvård med en barndagvårdare som anställts genom arbetsavtal.

När familjen anställer en barndagvårdare i arbetsavtalsförhållande blir familjen arbetsgivare med lagstadgade arbetsgivarskyldigheter. I egenskap av arbetsgivare ska familjen verkställa förskottsinnehållning av skatt på löneandelen samt betala socialskyddsavgift. Den ska också betala de lagstadgade försäkringsavgifterna: arbetslöshetsförsäkringsavgift, arbetspensionsförsäkringsavgift, olycksfallsförsäkringsavgift och grupplivförsäkringsavgift. Familjen betalar socialskydds- och försäkringsavgifterna för hela lönen, också för den del av stödet som betalas av FPA.

Ytterligare information om frågor som gäller anställning av barndagvårdare i arbetsförhållande och om arbetsgivarens skyldigheter fås hos arbets- och näringsbyråerna och skattemyndigheten samt i avsnitten Stöd för privat vård och Om du anställer en privat vårdare på webbsidorna för privatpersoner och i FPA:s broschyr Hushållet som arbetsgivare 2007.