Ansökan om privatvårdsstöd

Sökande

Privatvårdstöd söks alltid från FPA av barnets förälder eller annan vårdnadshavare även om stödet betalas till dagvårdsproducenten.

Ansökningstid och ansökningsblanketter

Stöd ska sökas från FPA senast inom 6 månader från den tidpunkt då vården började i e-tjänsten eller med blankett WH1r (Ansökan om stöd för hemvård av barn/Ansökan om stöd för privat vård av barn). Till ansökan fogas dagvårdsproducentens blankett WH2r (Utredning om dagvårdsproducent för stöd för privat vård av barn) samt eventuella andra utredningar, t.ex. kopia av det arbetsavtal som ingåtts med barndagvårdaren.

Ifyllande av dagvårdproducentens anmälan

Dagvårdsproducenten anger på blanketten WH2r de uppgifter om dagvårdsavtalet som behövs för utbetalningen av stödet. Blanketten ska fyllas i noggrant och när man fyller i den ska följande faktorer beaktas:

  • På blanketten anges det verkliga beloppet per barn för den dagvårdsavgift som skrivits in i vård- eller arbetsavtalet. (Enbart beloppet av kundens självriskandel ska inte anges.)
  • Som dagvårdstid för barnet uppges den vårdtid som angetts i dagvårdsavtalet eller arbetsavtalet.
  • Den anställda barndagvårdaren antecknar på blanketten den lön som ska betalas. Om lönen består av vårdavgifter för fler än ett barn ska dagvårdaren ange dagvårdsavgiften också för varje enskilt barn.
  • Den anställda barndagvårdaren ska också ange för vilken tid arbetsavtalet har ingåtts och dessutom lämna uppgifter om arbetsgivaren.
  • En kopia av arbetsavtalet fogas till utredningen.
  • Om dagvårdsavgift eller lön inte betalas under semestertider ska man ange vilken tid detta gäller.
  • Under punkt 6 (Anmälan till kommunen) anger vårdproducenten det datum då anmälan enligt lagen om småbarnspedagogik har gjorts.
  • Punkt 7 (Kommunens godkännande) fylls i av myndigheten i den sökandes hemkommun när det är fråga om en barndagvårdare anställd i arbetsavtalsförhållande.

Inlämnande av anmälan

En dagvårdsproducent kan också sända sin utredning (blankett WH2r) via FPA:s e-tjänst om dagvårdsproducenten har ett FO-nummer och en Katso -kod från skatteförvaltningen. Katso -koden är en avgiftsfri användarkod som gör det möjligt för företag att utföra sina ärenden via myndigheternas e-tjänster. Ytterligare information om Katso -koder fås på adressen www.vero.fi/katso och www.yritys.tunnistus.fi.

Den som arbetar som barndagvårdare i anställningsförhållande och inte har ett FO-nummer ska fylla i, skriva ut och lämna in blanketten Utredning om dagvårdsproducent (WH2r) i pappersform till FPA.

Beviljande, utbetalning och indragning av stöd

FPA sänder dagvårdsproducenten ett meddelande per familj om beviljande av privatvårdsstöd. I meddelandet specificeras det sammanlagda beloppet av förmånen. Om stödets belopp varierar anges i meddelandet hur mycket stöd som betalas för olika tider.

Dagvårdsproducenten får också ett meddelande om att utbetalningen av privatvårdsstöd upphör.