Privatvårdsstöd

Privatvårdsstödet består av vårdpenning och ett vårdtillägg som betalas på basis av familjens inkomster. Dessutom kan familjen få kommuntillägg. Stödet för privat vård av barn betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd.

Rätt till småbarnspedagogik

FPA utreder rätten till småbarnspedagogik för de barn för vilka det betalas stöd för privat vård. Även om en kommun inte begränsar barnens rätt till småbarnspedagogik beviljar FPA stöd för privat vård av barn på samma sätt för alla barn oberoende av i vilken kommun barnen är bosatta. Om kommunen inte har begränsat barnens rätt till småbarnspedagogik ska familjen till ansökan om stöd för privat vård av barn bifoga kommunens beslut om hur mycket småbarnspedagogik barnet har rätt till.

Storleken av vårdpenningen bestäms enligt omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. Omfattningen av rätten till småbarnspedagogik påverkas av arbets- och studiesituationen för barnets föräldrar som bor tillsammans med barnet. Barnet har rätt till småbarnspedagogik antingen högst 20 timmar i veckan eller över 20 timmar i veckan.

Vårddagens längd inom den privata dagvården begränsas inte på grund av rätten till småbarnspedagogik. En familj kan till exempel avtala om heldagsvård på ett privat dagvårdsställe men FPA betalar stöd för privat vård i enlighet med hur omfattande barnets rätt till småbarnspedagogik är.

Belopp

Vårdpenning

Vårdpenningen har två nivåer. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd.

Vårdpenningen är större om

 • barnet har rätt till mer än 20 timmar småbarnspedagogik i veckan.
  • I sådana fall arbetar eller studerar barnets båda föräldrar på heltid, är företagare på heltid eller sysselsatta i eget arbete på heltid eller
  • Barnets föräldrar arbetar antingen på deltid eller tillfälligt, deltar i sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller motsvarande, så att barnet behöver småbarnspedagogik i mer än 20 timmar i veckan.
 • barnet enligt ett beslut av kommunen har behov av småbarnspedagogik som heldagsvård.
  • I sådana fall kan orsaken till behovet av småbarnspedagogik vara t.ex. barnets utveckling och behov av stöd, familjeförhållandena eller något annat som är för barnets bästa.

Vårdpenningen är mindre om

 • barnet har rätt till högst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan.
  • I sådana fall är barnets båda föräldrar eller den ena av dem hemma hela dagen. Orsaken till detta kan till exempel vara arbetslöshet, eller att man sköter ett annat barn där hemma.

Barn i förskoleåldern

Lägre vårdpenning betalas för ett barn som har rätt till mer än 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. Om barnet endast deltar i förskoleundervisning eller om barnet har rätt till högst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan betalas ingen vårdpenning.

Förskoleundervisningsperioden börjar 1.8 och slutar i slutet av maj 31.5 följande år. Om barnet fortsätter i privat vård efter förskoleundervisningsperioden, är vårdpenningen större om barnet har rätt till mer än 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. Om barnet har rätt till högst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan, är vårdpenningen mindre.

Vårdtillägg

Vårdtilläggets belopp påverkas av den sökandes, makens och barnens bruttoinkomster samt familjens storlek. Ett barn för vilket föräldradagpenning betalas beaktas inte i familjens storlek. Om barnet har rätt till mer än 20 timmar småbarnspedagogik i veckan betalas vårdtillägget som fastställs utifrån familjens inkomster till fullt belopp. Om barnet har rätt till högst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan betalas hälften av vårdtillägget som fastställs utifrån familjens inkomster. Vårdtillägg betalas för varje barn i familjen som är under skolåldern.

Kommuntillägg

Utöver det privatvårdsstöd som betalas av FPA kan kommunen betala kommuntillägg. Kommunen betalar tillägget antingen själv eller via FPA. FPA betalar kommuntillägget direkt till dagvårdsproducenten och kommunerna avgör själva hur de betalar tillägget. Uppgifterna om barnets dagvårdare och dagvårdstider inverkar på utbetalningen av ett eventuellt kommuntillägg och dess belopp. Ytterligare information om grunderna för och beloppet av kommuntillägget ges av den kommun man är bosatt i och av FPA när det gäller kommuntillägg som redan betalas ut via FPA.

Stödet i förhållande till dagvårdsavgiften

Privatvårdsstödet är alltid högst lika stort som barnets dagvårdsavgift. I regel är dagvårdsavgiften större än privatvårdsstödet, och då betalar alltså familjen själv resten av dagvårdsavgiften. Stödet utges för de månader för vilka dagvårdsproducenten debiterar stödtagaren. Om man avtalat om att ersättning betalas för 12 månader, kan stödet betalas för motsvarande tid. Om man har avtalat om att inte betala ersättning t.ex. under dagvårdsproducentens semester, betalas inte heller stöd för denna tid.

Utbetalning

Stödet för privat vård betalas till dagvårdsproducenten i efterskott den sista bankdagen i månaden.

Kommunerna står helt för kostnaderna för privatvårdsstödet. FPA fakturerar kommunerna månatligen i förväg. Om ansökan avgörs efter den 10 dagen i månaden betalas privatvårdsstödet i slutet av följande månad. Exempel: Ansökan om privatvårdsstöd avgörs den 15 maj. Den första utbetalningsdagen för privatvårdsstödet är 30.6.

Förskottsinnehållning

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst.

FPA verkställer förskottsinnehållning på det privatvårdsstöd som FPA betalat till dagvårdsproducenten enligt

 • den uppgift om förskottsinnehållning som erhållits från skattemyndigheten genom direktöverföring,
 • det ändringsskattekort som dagvårdsproducenten lämnat in eller
 • ett förskottsuppbördsregisterutdrag.

En privat dagvårdsproducent kan begära rättelse av förskottsinnehållningen genom att lämna in ett ändringsskattekort. Ändringsskattekortet kan vara avsett för arbetsersättning, privatvårdsstöd eller lön. För utbetalningen av arbetsersättning eller lön duger inte ett ändringsskattekort avsett för social förmån. Om ändringsskattekortet är avsett för lön ska ett följebrev fogas till skattekortet, där dagvårdsproducenten anger att han eller hon är en privat dagvårdsproducent och att ändringsskattekortet är avsett för privatvårdsstöd.

Vid behov ska dagvårdsproducenten lämna in ett förskottsuppbördsregisterutdrag eller förskottsinnehållningsbevis till FPA. Så länge som förskottsuppbördsregisterutdraget är giltigt verkställs ingen förskottsinnehållning på privatvårdstödet.

En förälder eller annan vårdnadshavare som anställt en barndagvårdare i anställningsförhållande ska

 • verkställa förskottsinnehållning på den betalda löneandelen samt
 • betala socialskyddsavgifterna för barndagvårdarens hela lön (även för den andel som betalas av FPA) och
 • betala övriga lagstadgade avgifter.

FPA meddelar skattemyndigheten endast privatvårdsstöd som förskottsinnehållning ska verkställas på. Om dagvårdsproducenten är antecknad i förskottsuppbördsregistret anmäler vårdproducenten själv sin inkomst till skattemyndigheten.