Psykoterapi

Psykoterapi som getts av en läkare ersätts enligt åtgärdstaxan för läkare. Åtgärdsbeteckningarna är:

 • 0541 individuell psykoterapi
 • 0543A psykoterapi, familje- eller parterapi, högst 60 minuter*
 • 0543B psykoterapi, familje- eller parterapi, över 60 minuter*
 • 0544 gruppsykoterapi.

*utredning över vården för bara en familjemedlem

Ersättning för psykoterapi som ges på distans

För att psykoterapi som getts på distans, dvs. via en videoförbindelse, ska ersättas krävs minst två vårdbesök som genomförts på en sedvanlig mottagning hos den läkare som ger psykoterapin.

Åtgärdsbeteckningarna för psykoterapi som ges på distans är

 • E541 individuell psykoterapi på distans
 • 0543A psykoterapi på distans, familje- eller parterapi, högst 60 minuter*
 • 0543B psykoterapi på distans, familje- eller parterapi, över 60 minuter*
 • E544 gruppsykoterapi på distans

*utredning över vården för bara en familjemedlem

Ersättning då kunden har fått ett beslut om rehabilitering i form av psykoterapi

Sjukförsäkringsersättning betalas inte för terapibesök som ersätts med stöd av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Läkaren får inte ge kunden en vårdutredning för ersättning från sjukförsäkringen när det gäller de besök för vilka ersättning ska sökas ur de medel som är avsedda för rehabiliterande psykoterapi.

Långvarig psykoterapi med tät besöksfrekvens

Om ersättning för psykoterapi med tät besöksfrekvens söks för fler än 400 besök ska man be den sakkunniggrupp som behandlar ersättning för långvarig psykoterapi ge en rekommendation om hur många besök som kan ersättas. Sakkunniggruppen ger en rekommendation om rätten till ersättning utifrån ett utlåtande av den läkare som ger psykoterapin.

Med psykoterapi med tät besöksfrekvens avses terapi som omfattar fler än 50 besök per år. Sakkunniggruppen för långvarig psykoterapi beaktar de psykoterapibesök som ersatts som rehabilitering i sin rekommendation om sjukförsäkringsersättning.

Om en kund som går i långvarig psykoterapi genomgår psykoterapeututbildning under den tid som psykoterapin pågår ska den behandlande läkaren avge ett utlåtande om förutsättningarna för ersättning för behandlingen redan i psykoterapins inledningsskede. Utifrån utlåtandet bedömer den sakkunniggrupp som behandlar ersättning för långvarig psykoterapi om terapin är ersättningsgill och ger vid behov en rekommendation om det antal besök som kan ersättas.

Läkarutlåtande

Läkarutlåtandet ska innehålla

 • sjukdomens diagnos
 • anamnes (sjukdomshistoria)
 • en detaljerad beskrivning av symtomen
 • behandlingens art
 • den uppskattade behandlingstiden
 • besöksfrekvensen
 • den behandlande läkarens uppskattning om prognosen
 • eventuell medicinering och uppgifter om perioder med arbetsoförmåga
 • ett omnämnande om att den som ansöker om en rekommendation genomgår psykoterapeututbildning, om så är fallet.