Rehabiliterande psykoterapi

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi för personer i åldern 16–67 år. Den offentliga hälso- och sjukvården ansvarar för terapi för barn och unga under 16 år.

Målet med rehabiliterande psykoterapi är att stödja och förbättra klientens arbets- eller studieförmåga. Med hjälp av rehabilitering försöker man trygga klientens möjligheter att stanna kvar i eller placera sig i arbetslivet, att återgå till arbete eller att göra framsteg i studierna.

För att få rehabiliterande psykoterapi förutsätts att

  • arbets- eller studieförmågan är hotad på grund av psykisk störning
  • den sökande, efter en psykiatrisk diagnos, har haft en vårdrelation som varat minst tre månader och som innefattat behövlig medicinsk, psykiatrisk och psykoterapeutisk undersökning och behandling.
  • behovet av rehabiliterande psykoterapi baserar sig på en bedömning av det individuella behovet av terapi och på en rehabiliteringsplan och ett läkarutlåtande B med en psykiaters bedömning av diagnos och rehabiliteringsbehov
  • rehabiliterande psykoterapi är nödvändig enligt ett grundligt utlåtande inklusive bedömning
  • vårdrelationen fortgår enligt rekommendation av en specialistläkare inom psykiatri
  • möjligheterna till andra behandlings- och rehabiliteringsformer (t.ex. kristerapi eller tidsbegränsad kortterapi) har utretts.

Rehabiliterande psykoterapi kan ges i form av individuell terapi, grupp-, familje- eller parterapi eller bildkonstterapi. Unga personer i åldern 16–25 år kan dessutom få musikterapi.

Rehabiliterande psykoterapi ersätts högst 80 gånger under ett år och högst 200 gånger under tre år.

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi i högst tre år och beviljar terapi för ett år i taget. Terapi kan beviljas när alla villkor för beviljandet är uppfyllda, dock tidigast från början av den månad då klienten lämnat in sin ansökan till FPA.

För beslut om fortsatt terapi behöver klienten ett nytt utlåtande. Om terapin har genomförts som planerat är ett utlåtande av den läkare som ansvarar för klientens helhetsvård tillräckligt som bilaga till ansökan. Om terapibesöken har varit mycket få och om terapin har genomförts oregelbundet och avbrutits eller inte framskridit enligt planerna, behövs ett utlåtande av en psykiater som bilaga till ansökan om fortsatt terapi. Dessutom behövs alltid ett utlåtande av terapeuten som bilaga till ansökan om fortsatt terapi. Efter avslutad terapi skickar terapeuten ett slutligt terapiutlåtande till FPA.

Ny terapiperiod

FPA kan som rehabiliterande psykoterapi ersätta en ny terapiperiod som varar högst tre år när det har gått minst fem år sedan föregående period upphörde. En ny terapiperiod kan beviljas t.ex. när en förlust av något slag, någon annan ansträngande livssituation, slutförandet av studier eller övergången till arbetslivet

  • försvårar en tidigare psykisk störning som hotar arbets- eller studieförmågan eller
  • det är fråga om en ny sjukdom som hotar arbets- eller studieförmågan.

Förmånsanvisningarna om rehabiliterande psykoterapi  
Handläggningsanvisningar i anslutning till genomförandet av FPA:s rehabiliterande psykoterapi (på finska)

Ersättningsbelopp

FPA ersätter rehabiliterande psykoterapi enligt det maximibelopp som fastställts i statsrådets förordning. Den maximala ersättningen är ofta lägre än det arvode som terapeuten tar ut. Klienten kan därför bli tvungen att själv betala en del av kostnaderna.

Vem kan ge rehabiliterande psykoterapi

Psykoterapi kan ges av terapeuter med utbildning som godkänts av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården). Terapeuten ska ha rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut. Dessutom förutsätter FPA att terapeuten har utbildning för den typ av psykoterapi som klienten ges.

Terapeuternas behörighet (PDF, 14,7 kb)

Blankett för utredning om behörigheten KU 118r (PDF, 107 kb)

Anvisning till producenter av rehabiliterande psykoterapi gällande fastställande av behörighet för FPA-terapeuter (PDF, 248 kb)