Rättelse av uppgifter om läkemedelsinköp som förmedlats till FPA

Rättelse av uppgifter om ett inköp samma dag
Senare rättelse av uppgifter om ett inköp
Receptcentret och FPA:s apoteksredovisningssystem är separata system

En förutsättning för att uppgiften om hur mycket kunden betalat i initialsjälvrisk och årssjälvrisk ska vara uppdaterad och rätt är att överföringen av uppgifter om läkemedelsinköp sker i realtid. FPA och apoteket måste alltid ha uppgifter i realtid om hur mycket kunden har betalat i initial- och årssjälvrisk (se Redovisningsförfarande).

Apoteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt hur och vid vilken tidpunkt rättelser görs. Rättelser ska alltid göras enligt systemleverantörens och FPA:s anvisningar.

Rättelse av uppgifter om ett inköp samma dag

Ett apotek kan fram till klockan 01.00 följande dygn rätta eller radera uppgifter om ett inköp som det skickat till mottagningstjänsten.

Observera att rättelsen kan ändra kundens självriskbelopp!

Senare rättelse av uppgifter om ett inköp

Klockan 01.00 stängs gränssnittet och efter det kan apoteket inte själv göra rättelsen. I så fall måste apoteket genast då felet upptäckts per telefon kontakta den FPA-enhet som handlägger apotekets redovisningar. Apoteket ska meddela inköpets nummer, inköpsdatum, kundens personbeteckning, den uppgift som ska rättas och orsaken till rättelsen. Vid behov kan FPA dessutom begära en skriftlig utredning av apoteket.
     
Apoteket får inte skicka in ett nytt inköp till FPA innan det felaktiga inköpet har rättats hos FPA. Om man går till väga på annat sätt kommer uppgifterna om kundens självriskbelopp, som ligger till grund för beräkningen av ersättningen, att vara felaktiga. Inköpet får rättas eller göras om först när FPA per telefon har meddelat att det är möjligt. De uppdaterade direktersättningsuppgifterna måste alltid hämtas. FPA:s system godkänner inte samma inköpsnummer på nytt om det inte först har passiverats. Passiveringen öppnar gränssnittet mellan apotekssystemet och FPA:s system på nytt för inköpet (inköpsnumret).

Förutom att FPA per telefon ger rättelsetillstånd informerar FPA också apoteket med ett rättelsemeddelande när rättelsen är genomförd.

Apoteket måste se till att de insända inköpen är korrekta och motsvarar faktiska köptransaktioner.

Receptcentret och FPA:s apoteksredovisningssystem är separata system

Apoteket måste beakta att redovisningsuppgifterna för ett läkemedel som har expedierats mot ett elektroniskt recept inte förmedlas till FPA:s direktersättningssystem via Receptcentret, eftersom Receptcentret och FPA:s apoteksredovisningssystem är två separata system.  Om apoteket gör en korrigering i ett elektroniskt recept först följande dygn efter klockan 01.00 ska de korrigerade uppgifterna därför meddelas FPA separat enligt punkt 11.1.1.

1.1.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 11.1.1, 11.1.1.1, 11.1.1.2, 11.1.1.3)