Realisering av hyresgaranti

Om hyresvärden anser sig vara berättigad att använda hyresgarantin, ska hyresvärden framföra ett motiverat skriftligt yrkande om ersättning till FPA. (Yrkande på realisering av hyresgaranti).

I yrkandet ska ersättningsbeloppet och motiveringarna för yrkandet samt hyresavtalets slutdatum och datum när hyresgästen flyttar bort anges. Yrkandet ska lämnas in med följande bilagor:

 • en kopia av hyresavtalet (om inte avtalet har lämnats in till FPA tidigare
 • meddelande om uppsägning eller hävning av hyresavtal eller tingsrättens beslut om vräkning
 • om ersättning söks för skador eller för kostnader för slutstädning:

  • fotografier, en granskningsrapport som uppgjorts av disponenten eller av en utomstående aktör eller andra motsvarande tillförlitliga utredningar om skadorna

  • räkningar eller kvitton över reparationer, arbetstimmar och material eller också kan man undantagsvis komma överens om att hyresvärden tillämpar en reparationstariff

 • om ersättning söks för serieläggning av lås; kvitto på serieläggningen
 • vid vräkning; tingsrättens och/eller utsökningsverkets kvitton
 • nytt hyresavtal som ingåtts med samma hyresgäst

Det är också önskvärt att hyresvärden bifogar en kopia av betalningsförbindelsen till sitt yrkande.

Yrkandet med bilagor ska skickas:

1. Per skyddad e-post till det försäkringsdistrikt inom vilket den kommun där bostaden är belägen finns. FPA behandlar endast yrkanden på realisering av hyresgaranti som skickats som skyddad e-post.

 • Anvisning om sändande av skyddad e-post till FPA
 • Försäkringsdistriktens e-postadresser
  • Södra försäkringsdistriktet: etelainenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi
  • Mellersta försäkringsdistriktet: keskinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Östra försäkringsdistriktet: itainenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Västra försäkringsdistriktet: lantinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Norra försäkringsdistriktet: pohjoinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

2. Till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA

Notera att yrkandet inte kan lämnas in via FPA:s e-tjänst.

Ett villkor för att ersättning ska betalas för skador och städkostnader är att hyresvärden på ett tillförlitligt sätt påvisar de skador som orsakats på lägenheten. Som ett tillförlitligt sätt betraktas i allmänhet att hyresvärden då hyresförhållandet upphör fotograferar bostaden eller skickar till exempel en granskningsrapport eller annan tillförlitlig utredning som uppgjorts av en utomstående aktör över de skador som orsakats på lägenheten.

Yrkandet kan lämnas in till FPA tidigast då hyresförhållandet har upphört och hyresgästen har flyttat ut ur bostaden. Yrkandet ska lämnas in till FPA senast inom tre månader efter det att hyresförhållandet har upphört och hyresgästen har flyttat ut ur bostaden. Yrkandet kan kompletteras och preciseras under de följande tre månaderna. FPA hör hyresgästen innan yrkandet på realisering avgörs. 

Om villkoren för utbetalning av ersättning uppfylls, betalas ersättningen till hyresvärden utan separat beslut. I ersättning betalas högst ett belopp som motsvarar hyresgarantins maximibelopp. Till hyresvärden skickas ett meddelande om att ersättning betalas eller ett meddelande om att ersättning inte betalas och motiveringar till detta.

Eventuella meningsskiljaktigheter gällande villkoren för utbetalning av hyresgarantin avgörs mellan hyresvärden och FPA och i sista hand i den tingsrätt i vars domkrets hyresbostaden ligger.