Realisering av hyresgaranti

Om hyresvärden anser sig vara berättigad att använda hyresgarantin, ska hyresvärden framföra ett motiverat skriftligt yrkande om ersättning till FPA. Yrkandet med bilagor ska skickas på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Yrkandet kan inte lämnas in via FPA:s e-tjänst.

I yrkandet ska ersättningsbeloppet och motiveringarna för yrkandet anges. Yrkandet ska lämnas in med följande bilagor:

  • en kopia av hyresavtalet (om inte avtalet har lämnats in till FPA tidigare)
  • om ersättning söks för skador eller för kostnader för slutstädning:
    • fotografier, granskningsrapport som uppgjorts av en utomstående aktör eller andra motsvarande utredningar om skadorna
    • räkningar eller kvitton över reparationer, arbetstimmar och material eller också kan man undantagsvis komma överens om att hyresvärden tillämpar en reparationstariff
  • om ersättning söks för serieläggning av lås; kvitto på serieläggningen
  • vid vräkning; tingsrättens och/eller utsökningsverkets kvitton

Det är också önskvärt att hyresvärden bifogar en kopia av betalningsförbindelsen till sitt yrkande. Ett villkor för att ersättning ska betalas för skador och städkostnader är att hyresvärden på ett tillförlitligt sätt påvisar de skador som orsakats på lägenheten. Som ett tillförlitligt sätt betraktas i allmänhet att hyresvärden då hyresförhållandet upphör fotograferar bostaden eller skickar till exempel en granskningsrapport eller annan tillförlitlig utredning som uppgjorts av en utomstående aktör över de skador som orsakats på lägenheten.

Yrkandet kan lämnas in till FPA tidigast då hyresförhållandet har upphört och hyresgästen har flyttat ut ur bostaden. Yrkandet ska lämnas in till FPA senast inom tre månader efter det att hyresförhållandet har upphört och hyresgästen har flyttat ut ur bostaden. Yrkandet kan kompletteras och preciseras under de följande tre månaderna. FPA hör hyresgästen innan yrkandet på realisering avgörs. 

Om villkoren för utbetalning av ersättning uppfylls, betalas ersättningen till hyresvärden utan separat beslut. I ersättning betalas högst ett belopp som motsvarar hyresgarantins maximibelopp. Till hyresvärden skickas ett meddelande om att ersättning betalas eller ett meddelande om att ersättning inte betalas och motiveringar till detta.

Eventuella meningsskiljaktigheter gällande villkoren för utbetalning av hyresgarantin avgörs mellan hyresvärden och FPA och i sista hand i den tingsrätt i vars domkrets hyresbostaden ligger.