Redovisningsförfarande för ersättande av kostnader för företagshälsovård

Vid redovisningsförfarande betalar företagaren serviceproducenten för de erhållna tjänsterna endast den andel som FPA inte beviljar ersättning för. Serviceproducenten ansöker för företagarens del om ersättning från FPA genom redovisningsförfarandet.

Redovisningsförfarandet gällande företagshälsovård för företagare utvidgades 1.1.2018 till att gälla serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården.

  • En privat producent av företagshälsovårdstjänster kan ta i bruk redovisningsförfarandet genom att ingå ett avtal med FPA. Det är frivilligt för privata serviceproducenter att ta i bruk redovisningsförfarandet. Trots redovisningsförfarandet bibehåller företagaren rätten till ersättning.
  • En kommun som är huvudman för en hälsovårdscentral har fortsättningsvis rätt att utan separat avtal med FPA få ersättning genom redovisningsförfarande för företagshälsovård som den ordnar för företagare och lantbruksföretagare.

En serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården kan lämna redovisning när den ingått ett avtal med FPA om redovisningsförfarande och då företagaren

  • har ingått avtal om företagshälsovård med den privata serviceproducenten
  • i företagshälsovårdsavtalet eller i en bilaga till det har gett sitt samtycke till att den ersättning som tillhör företagaren betalas till den privata serviceproducenten genom redovisningsförfarande.

Företagaren har fortsättningsvis möjlighet att själv ansöka om ersättning för företagshälsovård om ett avtal om företagshälsovård har gjorts med en privat serviceproducent men de ovannämnda villkoren inte uppfylls. Som ansökan används blanketten SV 110 TTHr som har bilagorna SV 111 TTHr och/eller SV 113 TTHr.

Med blankett SV 116 TTHr söker företagaren själv ersättning för sina resor i anslutning till företagshälsovården, kostnaderna för förstahjälpsutrustning och kostnaderna för den utbildning i första hjälpen som den egna företagshälsovården inte har gett.

Tjänster som köps av en kommun som är huvudman för en hälsovårdscentral  

En kommun som är huvudman för en hälsovårdscentral kan ordna företagshälsovårdstjänster för områdets företagare och lantbruksföretagare själv eller i form av köpta tjänster genom att ingå avtal med en privat serviceproducent om att köpa tjänster.

  • En serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården kan från 1.1.2018 lämna en redovisning för de tjänster som den kommun som är huvudman för hälsovårdscentralen har köpt, när ovannämnda villkor för att lämna redovisning uppfylls.

I samband med köpta tjänster ska kommunen rekommendera företagarna att ingå avtal om företagshälsovård direkt med den privata serviceproducenten, dvs. den serviceproducent som tillhandahåller tjänsterna.

Läs mer