Avgörande av meningsskiljaktighet

Meningsskiljaktigheter mellan ett apotek och en FPA:s serviceställen om tillämpningen av avtalet avgörs genom förhandlingar mellan FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster och Suomen Apteekkariliitto – Finlands Apotekareförbund, Helsingfors Universitets Apotek eller Östra Finlands universitets apotek.

Om FPA-serviceställen inte kan godkänna ett genmäle som ett apotek har gett på ett rättelseförslag från serviceställen, underrättar byrån apoteket om detta. Ifall apoteket och FPA:s serviceställen inte når enighet kan ärendet hänskjutas till de ovan nämnda parterna för underhandlingar.

FPA:s serviceställen underrättar FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster om tvisten. Företrädare för den juridiska enheten och apoteken behandlar meningsskiljaktigheterna i enlighet med gällande författningar och anvisningar, men varje ärende betraktas som ett enskilt fall där skäligheten prövas. Avgörandena utgör sålunda inte några linjedragningar med nya tolkningar. Det inköp som förhandlingarna gäller kan förkastas eller godkännas. Summan kan också jämkas förutsatt att apoteket inte låter kunden betala summan. Den jämkade summan kan dras av från apotekets månadsredovisning.

FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster informerar FPA:s serviceställen om förhandlingsresultatet. Byrån sköter ärendet i enlighet med förhandlingsresultatet. Finlands Apotekareförbund informerar apoteket om förhandlingsresultatet.

Om företrädarna för apoteken och den juridiska enheten inte når enighet kan meningsskiljaktigheter angående tillämpningen av direktersättningsförfarandet behandlas som förvaltningstvistemål vid en förvaltningsdomstol.

Avgörande av påföljdsavgift

Beslut om den påföljdsavgift som FPA föreslår att ska tas ut av ett apotek fattas vid förhandlingar mellan FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster och Suomen Apteekkariliitto – Finlands Apotekareförbund, Helsingfors Universitets Apotek eller Östra Finlands Universitets Apotek.

Apoteket har möjlighet att inom utsatt tid framföra sitt genmäle till FPA:s serviceställen angående uttagandet av en påföljdsavgift.

FPA-serviceställen underrättar FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster om ärendet. Företrädare för den juridiska enheten och apoteken beslutar om uttagande av påföljdsavgift och om avgiftens storlek.

FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster informerar FPA:s serviceställen om förhandlingsresultatet. Byrån sköter ärendet i enlighet med förhandlingsresultatet. Finlands Apotekareförbund informerar apoteket om förhandlingsresultatet.

Ifall företrädarna för apoteken och FPA inte når enighet avgörs meningsskiljaktigheter angående tillämpningen av direktersättningsförfarandet som förvaltningstvistemål vid en förvaltningsdomstol.

 

1.1.2016 (SF-anvisningar för apotek punkt 16)