Betalning av ersättningar från FPA-byrån


Ersättningarna enligt sjukförsäkringslagen betalas till apoteken en gång per månad.
 
Det belopp som betalas består av två delar:

  1. en förskottsbetalning, det vill säga ett förskott, som utgör 80 procent av den ersättning som beräknats för inköpen för den föregående månaden och
  2. skillnaden mellan den ersättning som beräknats för inköpen och det förskott som betalats föregående månad.

Ibland är skillnaden negativ, det vill säga förskottsbetalningen är större än den ersättning som beräknats för inköpen. Om förskottsbetalningen är större dras skillnaden av från följande förskottsbetalning. Om det felaktigt utbetalda förskottet inte dras av i samband med månadsredovisningarna för de två följande månaderna skickar byrån till apoteket en räkning på det belopp som ska återbetalas. Apotekaren uppmanas att betala det felaktigt utbetalda förskottet till FPA inom två veckor. Samma förfarande tillämpas om apotekets eller filialapotekets verksamhet läggs ner.

I januari betalas inte förskott för tilläggsersättningar i december månads redovisning.

I samband med betalningen på basis av apotekets månadsredovisning betalas också ersättningar för läkar- och tandläkararvoden och det arvode som apoteket har att få för det extra arbetet i samband med direktersättningarna. Samtidigt betalas också apoteksarvodet för behandlingen av de läkemedelsersättningar som arbetsplatskassorna har redovisat för.

Ytterligare betalningar utifrån månadsredovisning, det nya förskottet och apoteksarvodet erläggs som en betalning. Ersättningarna för läkar- och tandläkararvoden betalas som en separat post.

Betalda ersättningar och arvoden finns på apotekets konto senast den 12 i månaden efter den redovisade månaden eller, om den dagen är en helgfri lördag eller helgdag, närmast följande dag då bankerna har öppet.

Apoteket kan själv leta fram sammandragsuppgifterna om månadsredovisningen  elektroniskt via FPA:s förfrågningstjänst.

Begäran om att avstå eller delvis avstå från förskott för en enskild månad ska göras skriftligt och motiveras. FPA kan godta begäran om att avstå eller delvis avstå från förskott för en enskild månad endast av särskild grundad anledning.

Om det finns grundad anledning att misstänka oegentligheter kan direktersättningsförfarandet, betalningen av ersättning mot redovisning, betalningen av förskott eller förfrågningstjänsten avbrytas för den tid ärendet utreds och tills FPA fått en tillräcklig utredning om de misstänkta oegentligheterna.

 

1.7.2021 (SF-anvisningar för apotek punkt 14)