Betalning vid byte av apoteksinnehavare

Vid byte av apotekare är den förbindelse som den avträdande apotekaren avgett rörande anslutning till direktersättningsförfarandet giltig tills den nya apotekaren tar över. Den avträdande apotekaren ska informera FPA om överlåtelsen på blanketten för meddelande av förändringar minst 3 veckor innan överlåtelsen.

Den nya apotekaren avger en förbindelse eller meddelar FPA att han eller hon byter apotek. Förbindelsen eller meddelandet av förändringar ska skickas till FPA minst 3 veckor innan apoteket tas över.

Läs mer om avtal mellan apotekaren och FPA.

Den avträdande apotekarens sista månadsredovisning

Vid byte av apotekare betalas till den avträdande apotekaren ersättningar och apoteksarvoden på basis av de inköp som gjorts under den sista månaden fram till överlåtelsen av apoteket. I fråga om den sista månadsredovisningen är startdatum för redovisningen den första dagen i månaden och slutdatum datum för överlåtelsen av apoteket.

Månadsredovisningen skickas till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsuppgifter

  1. på överlåtelsedagen efter att det sista inköpet skickats till FPA eller
  2. senast den första vardagen i den månad som följer överlåtelsedagen.

Apoteket kan rätta uppgifterna i en elektronisk månadsredovisning som skickats till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata fram till kl. 01.00 följande dygn.

FPA skickar det sista redovisningssammandraget och eventuella övriga handlingar till den av-trädande apotekarens hemadress.

Den nya apotekarens första månadsredovisning

Den nya apotekaren gör månadsredovisningen för den första månaden för den tid som apoteket varit i hans eller hennes innehav. Startdatum för den första månadsredovisningen är datum för övertagandet av apoteket och slutdatum den sista dagen i månaden.

Exempel. Apotekarbyte mitt i en kalendermånad

Köpdatum är 20.3.2021 varvid den nya apotekaren tar över apoteket.

  • Den avträdande apotekaren gör månadsredovisningen för tiden 1-19.3.2021 och skickar den elektroniskt till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata när det sista inköpet 19.3.2021 har skickats till FPA. Månadsredovisningen ska dock skickas senast den första vardagen i april 2021.
  • Den nya apotekaren gör månadsredovisningen för tiden 20-31.3.2021 och skickar den elektroniskt till FPA:s mottagningstjänst för uppgifter om läkemedelsinköp och redovisningsdata senast den första vardagen i april 2021.

Förskottsbetalning och byte av apotekare

Om den nya apotekaren övertar apoteket den 1–12 dagen i månaden betalas hela förskottet till honom eller henne.

Om den nya apotekaren övertar apoteket mellan den 13 och sista dagen i månaden betalas

  1. förskottet till den avträdande apotekaren eller
  2. halva förskottet till den avträdande apotekaren på betalningsdagen för månadsredovisningen och den andra halvan till den nya apotekaren på dagen för övertagandet av apoteket. En förutsättning är att den avträdande apotekaren godkänner förfarandet och i god tid skriftligen meddelar FPA-byrån att han eller hon godkänner förfarandet.

Den avträdande apotekaren kan också meddela att han eller hon inte tar emot sin andel av förskottsbetalningen. FPA-byrån meddelas skriftligen om detta i god tid före redovisningsbetalningen.

Om det har betalats för mycket i förskott till den avträdande apotekaren skickar FPA-byrån honom eller henne en räkning på det belopp som ska återbetalas. Apotekaren uppmanas att betala tillbaka det felaktigt utbetalda förskottet till FPA inom två veckor.

Förskottet för den första fulla månad som apoteket innehas av den nya apotekaren beräknas på det sammanlagda ersättningsbelopp som den förra och den nya apotekaren har redovisat för den föregående månaden. I januari betalas inte förskott för tilläggsersättningar i december månads redovisning.

Betalning av förskott till nygrundat apotek eller filialapotek

Till ett nygrundat apotek eller filialapotek betalas inte förskott för den första öppethållningsmånaden eller en del av den, eftersom förskottet endast kan beräknas utifrån av ersättningsdata för den föregående månaden.

 

15.3.2021 (SF-anvisningar för apotek punkt 14.1)