Rättelse av redovisning

Anmärkning
Rättelseförslag
Rättelse av fel
Rättelsemeddelanden
Rättelser som riktas mot kunden

FPA:s serviceställen eller arbetsplatskassan underrättar skriftligen apoteket om brister, fel eller behov av rättelser som upptäckts i de uppgifter om läkemedelsinköp som förmedlats till FPA. Detta sker genom anmärkningar, rättelseförslag eller rättelsemeddelanden.

Anmärking

Serviceställen sänder apoteket en anmärkning om sådant som apoteket hädanefter bör fästa större vikt vid, men som inte omedelbart leder till rättelse av redovisningsdata.

Rättelseförslag

Serviceställen sänder ett rättelseförslag när det gäller fel på grund av vilka en framställning om rättelse av apotekets redovisning görs. Beroende på felet innebär rättelseförslaget antingen en rättelse av utbetalningen eller att apoteket måste betala en felavgift. Apoteket har möjlighet att bemöta rättelseförslaget exempelvis per telefon eller säker e-post. För att uppgifterna om kundens läkemedelsinköp och självriskbelopp ska vara uppdaterade måste svaret ges så snabbt som möjligt, i synnerhet då apoteket godkänner rättelseförslaget. Bemötandet ska dock ges senast inom utsatt tid. Vid behov kan FPA dessutom begära en skriftlig utredning av apoteket.

FPA:s serviceställen underrättar apoteket om fel i redovisningen senast den 12 i månaden efter den månad då redovisningen betalts.

FPA:s serviceställen kan även senare be om en förklaring till ett fel om felets värde i pengar är över 85 euro eller om det finns skäl att misstänka att felet varit uppsåtligt eller om felet varit återkommande.

Om apoteket inte ger något svar med anledning av rättelseförslaget görs rättelsen i enlighet med framställan i samband med följande betalning. Om apoteket och FPA:s serviceställen är oense om rättelsen eller grunderna för felavgiften behandlas ärendet i enlighet med punkt Meningsskiljaktigheter och påföljdsavgift.

Rättelse av fel

En framställan om rättelse kan göras i exempelvis följande fall:

 • Preparatet är inte ersättningsgillt.
 • Rätten till ersättning för ett begränsat ersättningsgillt läkemedel eller för ett kliniskt näringspreparat gäller inte.
 • Receptet var inte giltigt.
 • Det har utgetts specialersättning utan grund.
 • Fel personbeteckning.
 • Ett läkemedel har expedierats till ett pris som överstiger det fastställda priset.
 • Ett läkemedel har expedierats till ett pris som överstiger referenspriset p.g.a."problem med tillgången" även om det inte varit fråga om problem med tillgången på riksnivå.
 • Felaktigt utbetald direktersättning beror på att uppgifterna inte har kontrollerats i e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Det här gäller inte situationer då e-tjänsten varit ur funktion. Uppgift om att e-tjänsten använts förmedlas automatiskt till FPA i samband med apotekets redovisningsuppgifter.
 • Apoteket har tagit ut felaktig initialsjälvrisk.
 • Felaktig receptanteckning.
 • Läkemedelsförskrivarens rättigheter är inte i kraft.
 • Preparatet har inte ordinerats för behandling av en sjukdom.
 • En större mängd av preparatet har expedierats än vad som ordinerats i receptet än vad som ordinerats i receptet.

Rättelsemeddelande

I fråga om rättelser som görs utan att apoteket hörs får apoteket ett rättelsemeddelande. Det kan t.ex. gälla fel som apoteket självt har upptäckt.

Rättelser som riktas mot kunden

Om apoteket har tagit ut ett för högt pris av kunden för ett ersättningsgillt preparat drar FPA:s serviceställen av den sjukförsäkringsersättning som redovisats för mycket. Apoteket ska då kompensera kunden för det överdebiterade självriskbeloppet. Ifall kunden har fått för lite i sjukförsäkringsersättning betalar byrån ett tilläggsbelopp till kunden.

Om en kund är missnöjd med en direktersättning kan han inom sex månader efter inköpet be FPA:s serviceställen eller arbetsplatskassan om ett sådant skriftligt beslut som behövs för sökande av ändring. FPA:s serviceställen och arbetsplatskassorna ger vid behov närmare anvisningar om besvärsförfarandet.

Om ett apotek måste betala felavgift avgör FPA separat kundens rätt till ersättning.

1.1.2020 (SF-anvisningar för apotek punkter 15.1, 15.2, 15.2.1, 15.3 och 15.4)