Påföljdsavgift

Om ett apotek upprepade gånger expedierar läkemedel för tidigt eller i mängder som överskrider 3 månaders (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads) behandling eller överför felavgiften på kunden kan FPA:s serviceställen ta ut en speciell påföljdsavgift av apoteket. Apoteket har möjlighet att ge ett skriftligt genmäle inom en viss tid (minst 2 veckor).

Beslut om uttagande av avgiften och avgiftens storlek fattas alltid genom förhandlingar mellan FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster och företrädare för apoteket.

Apoteket betalar den krävda påföljdsavgiften separat till FPA-serviceställen och inom den tid som serviceställen anger.

 

1.1.2017 (SF-anvisningar för apotek punkt 15.2.3)