Redovisningar till arbetsplatskassorna

Förmedling av receptdata
Redovisning till arbetsplatskassorna
Betalning av ersättningar från arbetsplatskassorna
Meningsskiljaktigheter
När en arbetsplatskassa upphör med sin verksamhet

De redovisningar som lämnas till arbetsplatskassorna följer i stort sett samma principer som de som lämnas till FPA-serviceställen. Vid arbetsplatskassorna handläggs redovisningarna på samma sätt som vid FPA-serviceställen.

Förmedling av uppgifter om läkemedelsinköp

Apotek som ingått avtal med FPA och arbetsplatskassor sänder uppgifter om kassamedlemmarnas läkemedelsinköp på samma sätt som uppgifterna om läkemedelsinköp som gjorts av de kunder som FPA ansvarar för.

Med de uppgifter om läkemedelsinköp som sänds till FPA ska finnas arbetsplatskassornas nummer, på basis av vilka FPA sänder uppgifterna vidare till arbetsplatskassorna för handläggning.

Månadsredovisning till arbetsplatskassornaatskassorna

Apoteket sänder månadsredovisningen och de bilagor som nämns i avsnitt 13.2 direkt till respektive arbetsplatskassa. Redovisningen ska sändas den första vardagen i den månad som följer efter den som redovisningen gäller.

Betalning av ersättningar från arbetsplatskassorna

Arbetsplatskassorna handlägger redovisningarna och betalar ersättningarna enligt samma tidtabell som FPA-serviceställen. Det är arbetsplatskassorna som fattar beslut om ersättningarna till sina medlemmar.

För det merarbete som förfarandet med direktersättning för kassamedlemmarnas läkemedelsinköp ger upphov till betalas arvode till apoteket. Arvodet betalas ut tillsammans med ersättningarna för den redovisning som FPA-serviceställen har behandlat.

De avdrag som på grund av rättelser ska göras i en månadsredovisning kan vara större än de ersättningar som ska betalas. I det fallet ber arbetsplatskassan apoteket återbetala skillnaden till arbetsplatskassan.

Felavgifter som arbetsplatskassan tar ut dras av i samband med utbetalningen av ersättningar från FPA-serviceställen.

För redovisningar till arbetsplatskassor betalas inte förskott till apoteket.

Meningsskiljaktigheter

Apoteket och arbetsplatskassan reder sinsemellan ut felaktigheter och eventuella meningsskiljaktigheter i fråga om redovisningarna.

Om apoteket och arbetsplatskassan inte når enighet genom förhandlingar sinsemellan kan apoteket eller kassan överlåta åt företrädare för Suomen Apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund, Helsingfors Universitets Apotek eller Östra Finlands universitets apotek och FPA:s juridiska enhet för förmånsrelaterade tjänster att förhandla om ärendet.

Om man inte når en överenskommelse genom förhandlingar kan meningsskiljaktigheterna om tillämpningen av direktersättningsförfarandet avgöras som förvaltningstvistemål vid en förvaltningsdomstol.

När en arbetsplatskassa upphör med sin verksamhet

När en arbetsplatskassa upphör att vara verksam som en arbetsplatskassa enligt SFL 16 kap. betalar den inte längre ut ersättningar enligt sjukförsäkringslagen. Kassan kan då inte heller längre betala apoteksredovisningen för den sista verksamhetsmånaden till apoteket utan FPA överför automatiskt alla de inköp som arbetsplatskassemedlemmarna gjort under den sista månaden till den redovisning som FPA-serviceställen betalar till apoteket.

Till byråns redovisning förs alla de inköp som apoteket i samband med recepthandläggningen försett med arbetsplatskassans nummer. FPA-serviceställen kan vid behov informera apoteket om de överförda inköpen. Inköpen ingår inte i månadsredovisningens sammanfattade data från apoteket till FPA eftersom de automatiskt överförts till den redovisning som byrån betalar apoteket.

Arbetsplatskassan och apoteket avtalar separat om hur tilläggsförmånerna ska faktureras när arbetsplatskassans verksamhet enligt sjukförsäkringslagen upphör.

Motsvarande förfarande tillämpas också när två arbetsplatskassor går samman.

1.1.2016 (SF-anvisningar för apotek punkt 17)