Familjeledigheterna reformerades 

Föräldradagpenningarna reformerades och en ny lag om dem trädde i kraft 1.8.2022. Reformen påverkar FPA:s förmåner.

”Föräldrapennigskvoterna efter reformen. Antalet föräldrapenningsdagar är sammanlagt 320 vardagar. En förälder som är gravid får dessutom 40 graviditetspenningdagar. Ledigheterna jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan ta ut 160 vardagar. En förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen kvot till den andra föräldern eller till en annan person som vårdar barnet.”

Avsikten är att reformen på ett jämlikt sätt ska beakta alla situationer, också olika familjekonstellationer och olika former av företagande.

Målet för reformen är att

  • familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna
  • jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas
  • löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.

I den kommande modellen har familjerna mera möjligheter, valfrihet och flexibilitet då det gäller att ta ut familjeledigheter.  

Föräldrapenningsdagarna kan fördelas jämnt mellan föräldrarna

Antalet föräldrapenningsdagar är sammanlagt 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar fördelas ledigheterna jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan ta ut 160 vardagar. Den förälder som är gravid får dessutom graviditetspenning för 40 dagar innan perioden med föräldrapenning börjar. En förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen kvot till den andra föräldern eller till en annan person som vårdar barnet. 

Vem gäller den nya lagen?

De nya familjeledigheterna gäller familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Om barnet beräknas födas 4.9.2022 får familjen föräldradagpenning från och med 1.8.2022, då den nya lagen träder i kraft.

Om familjen har börjat få föräldradagpenningar tidigare kan dessa inte 1.8.2022 ändras så att de överensstämmer med den nya lagen.

Vid adoption kan de nya familjeledigheterna tas ut i familjer där barnet tas i vård tidigast 31.7.2022. Då börjar föräldrapenning betalas 1.8.2022.

Läs mer om de nya föräldradagpenningarna.

Så här framskred beredningen av reformen 

Under år 2021 framskred beredningen av reformen av familjeledigheterna enligt följande:

  • Social- och hälsovårdsministeriet skickade i februari 2021 ett utkast till regeringens proposition på remiss till de centrala aktörerna. 
  • De centrala aktörerna har tid fram till början av april 2021 att komma med sitt utlåtande gällande propositionsutkastet.
  • Efter remissrundan publicerar ministeriet ett sammandrag av ställningstagandena.
  • Regeringen beslutade om lagarna den 8 december 2021. 
     

Reformen träder i kraft i augusti 2022. Läs mär om nya föräldradagpenningarna.

Läs mer