Rehabiliteringspenningens belopp och utbetalningen till arbetstagare

Beloppet av rehabiliteringspenningen beräknas utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

Löneinkomster

I årsinkomsten räknas de löneinkomster som betalats ut under granskningsperioden.  I regel får FPA löneuppgifterna från inkomstregistret, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Arbetsgivare ska anmäla uppgifterna om förvärvsinkomster till inkomstregistret inom fem dagar efter utbetalningsdagen. Du kan kontrollera de uppgifter som arbetsgivaren anmält på adressen https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.

Om du anser att det finns fel eller brister i dina inkomsteruppgifter ska du be din arbetsgivare korrigera uppgifterna i inkomstregistret. Du kan inte själv ändra på uppgifterna i inkomstregistret.

Excempel

Majas rätt till rehabiliteringspenning  börjar 14.4.2020. Granskningsperioden är 1.3.2019–29.2.2020. Under den här tiden har  Maja haft en lön på 2 500 euro per månad (brutto) och en semesterpenning på 1 125 euro (brutto).

Som årsinkomst räknas 12 månader x 2 500 euro + 1 125 euro = 31 125 euro.*

Rehabiliteringspenningens belopp är ca 65 euro per vardag.

*) På årsinkomsten görs ett försäkringspremieavdrag.  Beloppet av försäkringspremieavdraget 2020 är ännu inte känt.

Försäkringslön

Om du arbetat utomlands under granskningsperioden och det fastställts en försäkringslön för tiden då du arbetade utomlands, kommer försäkringslönen att beaktas i dina årsinkomster istället för den verkliga lönen. 

Utbetalning av partiell rehabiliteringspenning

Du kan få partiell rehabiliteringspenning om du kan arbeta under rehabiliteringsdagarna, men arbetstiden har förkortats med minst 40 % av den normala arbetstiden på grund av att du deltar i rehabilitering. Partiell rehabiliteringspenning är hälften av full rehabiliteringspenning.

Utbetalning till arbetsgivare

Om din arbetsgivare betalar lön för rehabiliteringstiden, betalas i regel rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren till den del som den motsvarar lönen. En förutsättning är att man i anställningsvillkoren har avtalat om att rehabiliteringspenning betalas till arbetsgivaren.