Rehabiliteringspenningens belopp och utbetalningen till arbetstagare

Beloppet av rehabiliteringspenningen beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen.

Om rehabiliteringen inleds 2019 baserar sig rehabiliteringspenningens belopp på arbetsinkomsten 2017, som justeras med en lönekoefficient i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Arbetsinkomsten omfattar löneinkomster och t.ex. naturaförmåner och semesterpenning. Som arbetsinkomst räknas inte till exempel ersättningar för upphovsrätt eller anställningsoptioner.

Räknare

Uppskatta rehabiliteringspenningens belopp med räknaren

Till räknaren

Rehabiliteringspenningens belopp kan också grunda sig på arbetsinkomsten för de 6 månader som föregått rehabiliteringen. Från den inkomsten drar man av kostnader för arbetsresor och andra utgifter för inkomstens förvärvande. Om arbetsinkomsten för 6 månader omvandlad till årsarbetsinkomst är 20 % högre än arbetsinkomsten i beskattningen, bestäms rehabiliteringspenningen enligt den. Årsarbetsinkomsten i beskattningen justeras med en lönekoefficient. Be din arbetsgivare lämna in uppgifter om dina arbetsinkomster under de 6 månader som föregått rehabiliteringen.

Utbetalning av partiell rehabiliteringspenning

Du kan få partiell rehabiliteringspenning om du kan arbeta under rehabiliteringsdagarna, men arbetstiden har förkortats med minst 40 % av den normala arbetstiden på grund av att du deltar i rehabilitering. Partiell rehabiliteringspenning är hälften av full rehabiliteringspenning.

Utbetalning till arbetsgivare

Om din arbetsgivare betalar lön för rehabiliteringstiden, betalas i regel rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren till den del som den motsvarar lönen. En förutsättning är att man i anställningsvillkoren har avtalat om att rehabiliteringspenning betalas till arbetsgivaren.