Rehabiliteringspenningens belopp för företagare

Rehabiliteringspenningens belopp beräknas i regel utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen eller utifrån arbetsinkomsten under den senaste tiden. Rehabiliteringspenningen beräknas på samma sätt som sjukdagpenningen.

Räknare

Uppskatta rehabiliteringspenningens belopp med räknaren.

Till räknaren

Om du i den fastställda beskattningen  för föregående år haft en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) bestäms din rehabiliteringspenning enligt den FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst som pensionsanstalten fastställt. Rehabiliteringspenning som börjar 2019 beräknas utgående från den genomsnittliga FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten för 2017, som justerats med en lönekoefficient.

Rehabiliteringspenningen kan också grunda sig på FÖPL- eller LFÖPL-arbetsinkomsten under de sex månader som föregått rehabiliteringen. FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten kan användas som grund för beräkningen om den omvandlad till årsinkomst är 20 % högre än den inkomst som konstaterats vid beskattningen år 2017 (justerad med lönekoefficient).

Om du har en obligatorisk eller frivillig FöPL- eller LFöPL-försäkring beräknas beloppet av rehabiliteringspenningen utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. Du kan inte själv välja om du som sexmånadersinkomst uppger arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring eller förvärvs- eller löneinkomsterna från företagsverksamheten. Som grund för rehabiliteringspenningen används endast FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

Företaget kan för rehabiliteringstiden betala lön till företagaren. Rehabiliteringspenningen kan betalas till företaget endast om företagaren är anställd av företaget. Finns det inget anställningsförhållande betalas rehabiliteringspenningen till företagaren själv.

Utbetalning av partiell rehabiliteringspenning

Du kan få partiell rehabiliteringspenning om du kan arbeta under rehabiliteringsdagarna, men din arbetstid har förkortats med minst 40 % av den normala arbetstiden på grund av att du deltar i rehabilitering. Partiell rehabiliteringspenning är hälften av full rehabiliteringspenning.