Rehabiliteringspenning vid missbrukarrehabilitering

Missbrukarrehabilitering ordnas av social- och hälsovården i kommunerna. FPA å sin sida betalar rehabiliteringspenning för den tid som klienten deltar i rehabiliteringen för att trygga försörjningen för klienten.

Missbrukarrehabilitering kan ordnas enligt

 • hälso- och sjukvårdslagen
 • lagen om företagshälsovård
 • lagen om missbrukarvård (familjerehabilitering eller individuell rehabilitering).

Allmänna villkor för beviljande av rehabiliteringspenning

De allmänna villkoren för beviljande ska uppfyllas oberoende av enligt vilken lag missbrukarrehabiliteringen ordnas. Rehabiliteringspenning kan betalas om

 • klienten är 16–67 år
 • syftet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska hållas kvar i arbetslivet, återgå till arbete eller börja arbeta
 • klienten är förhindrad att arbeta på grund av rehabiliteringen
 • ett beslut om rehabilitering har utfärdats för klienten (uppgörs av en företrädare för kommunen).

Vid handledningen av klienterna kan du använda sidan Så här ansöker du om rehabiliteringspenning.

Individuell rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård

För att rehabiliteringspenning ska beviljas för individuell rehabilitering enligt lagen om missbrukarvård krävs att rehabiliteringen

 • genomförs vid en inrättning som är godkänd av FPA (institutioner för missbrukarvård)
 • genomförs i form av sluten vård
 • baserar sig på
  • en rehabiliteringsplan enligt lagen om missbrukarvård eller
  • en vårdplan enligt socialvårdslagen.

Av rehabiliterings- eller vårdplanen ska framgå hur rehabiliteringen stödjer klienten att placera sig i, hållas kvar i eller återgå till arbete. Observera att rehabiliteringsplanen ska uppgöras av en företrädare för kommunen. Beslut om rehabiliteringspenning enligt lagen om missbrukarvård kan fattas för högst 75 vardagar. Rehabiliteringspenning för längre tid kan beviljas endast på basis av en ny vård- eller rehabiliteringsplan.

Deltagarintyg

Gör upp ett deltagarintyg för kunden angående varje rehabiliteringsperiod. Av intyget ska följande uppgifter framgå:

 • klientens namn och personbeteckning
 • namn och kontaktinformation för den som skriver intyget
 • att intyget har utfärdats för ansökan om rehabiliteringspenning
 • typ av rehabilitering
 • när rehabiliteringen eller rehabiliteringsperioden börjar och slutar

Läs mer