Resultatenheterna

FPA:s linjeorganisation utgörs av fem resultatenheter

  • resultatenheten för kundrelationstjänster
  • resultatenheten för förmånstjänster
  • resultatenheten för IT-tjänster
  • resultatenheten för informationstjänster
  • resultatenheten för gemensamma tjänster

samt två verksamhetsenheter

  • enheten för ledningsstöd
  • kommunikationsenheten

Resultatenheten för förmånstjänster ansvarar för avgörandet av förmånsärenden och kommer med förslag till utveckling av förmånslagstiftningen.

Till resultatenheten hör också FPA:s center för internationella ärenden, FPA Åland, Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning, Handläggningscentret för sjukpensionsärenden och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Resultatenheten för kundrelationstjänster ansvarar för kundservicen i alla servicekanaler och för rådgivning och handledning för kunderna.

Till resultatenheten hör sex regionala kundserviceenheter:

FPA:s telefonservice för kunder sköts av FPA:s kontaktcenter som finns i Joensuu, Lieksa, Jyväskylä, Kemijärvi och Jakobstad.

Resultatenheten för IT-tjänster ansvarar för utveckling, upprätthållande och produktion av IT-tjänster både för FPA och för aktörer som omfattas av avtal som ingåtts av de olika resultatenheterna och verksamhetsenheterna.

Resultatenheten för informationstjänster ansvarar för insamling, förädling och utnyttjande av informationsresurserna och informationsprodukterna samt utvecklar dem för FPA:s interna och externa kunder. 

Resultatenheten för gemensamma tjänster ansvarar för till exempel FPA:s personal-, upphandlings-, översättnings- och ekonomitjänster. Indrivningscentret, som sköter indrivningsärenden, hör till den här resultatenheten.

Enheten för ledningsstöd stöder FPA:s ledning. Den ansvarar till exempel för tjänster till ledningen som främjar verkställandet av FPA:s strategi.

Kommunikationsenheten ansvarar för kund-, medie- och internkommunikationen

Internrevisionen är en verksamhetsenhet som lyder under generaldirektören.

Läs mer