Riskhantering

Riskhanteringen är en integrerad del av den dagliga verksamheten och verksamhetsledningen. Med hjälp av riskhantering säkerställer vi uppnåendet av våra mål och genomförandet av vår primäruppgift samt kontinuiteten i vår verksamhet samtidigt som välbefinnandet hos personalen garanteras. Genom riskhantering säkerställer vi också genomförandet av en god förvaltning.

Generaldirektören bär helhetsansvaret för FPA:s riskhantering. De övriga direktörerna ansvarar för riskhanteringen inom sina sektorer. Alla resultatenheter och deras chefer ansvarar för riskhanteringen i fråga om sitt eget ansvarsområde. Därtill ser varje anställd till riskhanteringen i sin egen uppgift.

Hur riskhanteringen genomförs

Vi identifierar och bedömer de vanligaste riskerna och möjligheterna i anslutning till våra mål. Att identifiera och bedöma riskerna är en integrerad del av det strategiska planerandet och den dagliga verksamheten. Vi säkerställer att vi förmår svara på behoven hos våra kunder, samarbetspartner och det omgivande samhället.

Vi bedömer och följer riskerna och läget inom riskhanteringen aktivt och rapporterar om läget åtminstone per kvartal.  

Genom vår interna kontroll säkerställer vi att FPA:s strategi genomförs på ett resultatrikt sätt och att riskerna hanteras korrekt. Den interna kontrollen genomförs på alla plan inom organisationen, men i synnerhet inom den operativa verksamheten är den kontinuerlig och en del av den dagliga verksamheten.

Internrevisionen ansvarar för utvärderingen av riskhanteringens funktion och kvalitet.

Vi utvecklar kontinueriligt förfarandena inom riskhanteringen.

De centrala riskerna 2021

År 2021 är de centrala riskerna

  • hur återhämtningen från utmaningarna som coronapandemin medförde lyckas
  • att personalresurserna och kompetensen inte fördelas rätt
  • att hot riktas mot cyber- och informationssäkerheten
  • omarbetningen och utvecklingen av våra datasystem